Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
Üzletszabályzat

   Üzletszabályzat

 
Az eladó adatai

Az Ön által vásárolt termékek eladója a Sky Side Trade Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégnév:

Sky Side Trade Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím:

1211 Budapest, Kis János altábornagy utca 63. 3. em. (Nem átvételi pont)

Tel.:

06-20-328- 91-58 

Termék visszaküldési cím.  Sky Side Trade Korlátolt Felelősségű Társaság  2314  Halásztelek  Neumann János u 6/a

E-mail címe:

info(kukac)elektroside.hu

Weboldal címe:

www.elektroside.hu

Adószám:

29300574-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-386086

Bejegyző bíróság 

megnevezése
:

 
Fővárosi Bíróság

mint cégbíróságBankszámlaszám:  

11742252-25549612-00000000
  

 

E-mail címe:      info(kukac)elektroside.hu

 

 

 

 

 

                                          A szerződés tárgyának lényeges feltételei:

 A vásárolt termék jellemzőit a konkrét árucikk információs oldaláról tudhatja meg részletesen. Vásárlás előtt nézze meg a gyártó honlapját. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért nem vállalunk felelősséget,a feltüntetett képek illusztrációk. A megrendelni kívánt áru (k)- nak a felhasználó egyéni,virtuális kosárban történő elhelyezése nem minősül szerződéses ajánlatnak,ajánlattételi felhívásnak,illetve megrendelésnek. Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont,amikor megrendelését az áruházon keresztül eljuttatja kereskedőhöz. Megrendelése akkor lép életbe,ha online megrendelését e-mailban vagy telefonon is visszaigazolják. Ez az ünnep és munkaszüneti napok kivételével -a megrendelés beérkezését követő 24/48 órán belül megtörténik.( Közvetlenül a megrendelés leadása után  kézhez kapott e-mail automatikusan generált és tájékoztató jellegű,nem minősül a rendelés megerősítésének.!)

A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár( amely a 27% ÁFÁT tartalmazza ) A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen  árajánlat tételnek. 

A termékek mellett feltüntetett árak a szállítási költségeket nem tartalmazzák.Ezen díjakról a szállítási díjak menüben tájékozódhat.

Az esetleges elírásokból eredő károkért cégünk nem vállal felelősséget.

Több termékcsoportból történő egyidejű vásárlás esetén az egyes termékcsoportokba tartozó árukra vonatkozó fizetési és szállítási feltételek eltérhetnek egymástól.

Cégünk külföldi utas ÁFA visszatérítést nem végez.

A megkötött  szerződés  írásban, kizárólag magyar nyelven megkötött szerződésnek minősül. A megkötött szerződés az áru átvételét követő 14naptári napot követően elállás hiányában rendszerünkből   automatikusan törlésre kerül Amennyiben elállási joggal él,kérnénk a csomagolás megőrzését. .A szerződést társaságunk nem iktatja.

Megrendelése során Ön élhet a 45/2014 (II.26) Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.
Fogyasztó és vállalkozás

Nagyon fontos változása az új PTK-nak, hogy a korábbiaktól eltérően fogyasztó csak természetes személy lehet. A fogyasztói szerződések a vállalkozás és a természetes személy között jönnek létre.  A kötelező jótállás és a termékszavatosság , szavatossági jogok csak a fogyasztókat megillető jogosultságok. Erről ne feledkezzünk meg, ha céges számlára vásárolunk! Ebben az esetben ugyanis vállalkozás és vállalkozás között jön létre szerződés, mely nem minősül fogyasztói szerződésnek, így jótállás csak akkor illet meg minket, ha az eladó azt szerződésben kifejezetten vállalja (és természetesen a szerződésben vállalt feltételek szerint). Ebben az esetben a szavatossági idő nem 2 hanem 1 év, és nincs hibás teljesítési vélelem sem.
Cégünk, céges vásárlásnál,nem fogad el elállási jogot.

 

 

A fogyasztó az  elállási jogát

 

 1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 2. aa) a terméknek,
 3. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 4. ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 5. ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
 6. b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, adathordozók,valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (hajnyírók, hajformázók, hajkefék, férfi borotvák, női borotvák, epilátorok, IPL tartós szőrtelenítők, gyantázási eszközök, férfi szőrtelenítési termékek, női szőrtelenítési termékek, elektromos fogkefék, fogkefe pótfejek, lázmérők, inhalátorokA termék tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges mértékű kipróbálást meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felelősséggel tartozik felénk, és az ebből adódó értékcsökkenést meg kell térítenie részünkre.

 

Az átvétel dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék, illetve a futárszolgálat szállítójegyzéke. Elállásnál az Eladó köteles a Vevő által kifizetett összeget (vételár) haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni. Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a vevő viseli az elállás esetén, az áru visszaszolgáltatásával kapcsoltban felmerült összes költséget. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

 Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja az  összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

 

A fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült, kiegészítve a Korm. rendelet hatályba lépést követően elfogadott jogszabályok rendelkezéseivel.

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv, valamint fogyasztói szerződés esetén a 373/2021 (VI.30.) Korm. rendelet szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?Kellékszavatossági jogok általános szabályai

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Fogyasztói szerződés esetében ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru és a digitális elemeket tartalmazó áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

Fogyasztónak nem minősülő vásárlók esetében a kellékszavatossági jog érvényesítési határideje 1 év, amely a teljesítés (átadás) napján indul.

Kellékszavatossági jogok speciális szabályai fogyasztói szerződés keretében eladott az áruk és digitális elemet tartalmazó árú esetében

Fogyasztó és vállalkozás közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására irányuló - szerződés esetén a „Kellékszavatossági jogok általános szabályai” pontban írtak a Fogyasztót a jelen pont szerinti eltérésekkel illetik meg.

Fogyasztó és vállalkozás közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására irányuló - szerződés esetén a Fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát az Eladó költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

Az Eladó megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne az Eladónak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

A fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

 • az Eladó nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette az alábbi feltételeket
  • az Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét
  • ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.
 • megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét
 • ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy az Eladó megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét
 • a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá, vagy
 • az Eladó nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, az Eladót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

A Fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg az Eladó nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

Általánosan érvényesülő szabály, hogy:

 • az Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét
 • ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a Fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással.

A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a vállalkozás rendelkezésére kell bocsátania.

Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

A Fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga az Eladónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a Fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

Ha a Fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy

 • a Fogyasztónak az Eladó költségére vissza kell küldenie az Eladónak az érintett árut és
 • az Eladónak haladéktalanul vissza kell térítenie a Fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul bejelenteni.  Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított 1 éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. 

Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

JÓTÁLLÁS 2021.01.01-től
A kínált termékekre fogyasztóknak az átadástól számított

             

 • 10 000-100 000 forintig: 1 év
 • 100 000-250 000 forintig: 2 év
 • 250 000 forint felett: 3 év.

 jótállási idő vonatkozik.

Céges vásárlásnál 1 év garanciát vállalunk..( Fogyasztó csak természetes személy (ember) lehet, ő is csak akkor, ha nem szakmája vagy önálló foglalkozása körében jár el.(Cég nem fogyasztó)

Canon termékek nem a Canon Hungaria forgalmazása.

Szervizelés cégünkön keresztül kivitelezhető, hivatalos márkaszervízben.


Abban az esetben ha a gyártó nem mellékel jótállási jegyet a termék mellé, a továbbiakban a fizetésnél kapott számla és cégünk által kiállított garanciajegy lesz érvényes. 
Figyelem!A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét, amennyiben a számla rendelkezésre áll,  üzletünk kötelessége kifogásával foglalkozni. Garanciális ügyeket a Sky Side Trade Korlátolt Felelősségű Társaság intézi. Garanciális ügyekben keresse ügyfélszolgálatunkat. (info@elektroside.hu  vagy a +36 20 9520458 telefonszámot) A termék visszaküldése a vevőt terheli Garanciális javítások 10 naptól-15 napíg terjednek. Amennyivel ettől eltérünk a fogyasztót telefonon vagy emailben értesítjük.

 

Garancia: Minden termékünk EU szabványnak megfelel,CE jelöléssel rendelkezik.Minden termékünket HIVATALOS MÁRKASZERVIZ JAVÍT.

GARANCIÁLIS ÜGYINTÉZÉS RAJTUNK KERESZTÜL INTÉZHETŐ.

(Kijavítás esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amíg a fogyasztó a cikket nem használta)

Fogyasztóknak a vételárat visszautaljuk abban az esetben, 

 • ha az első javítás során kiderül, hogy a cikk nem javítható, és a fogyasztó másként nem rendelkezik;
 • ha a jótállási időtartam alatt a cikk három javítás után ismét meghibásodik, és a fogyasztó eltérően nem rendelkezik; valamint, ha a fogyasztó nem igényli a vételár leszállítását, és nem kíván javítást;
 • ha a kijavításra az igény közlésétől számított 30 napig nem kerül sor.

 

A SZÁMLÁN SZEREPEL A TERMÉKEK GYÁRISZÁMA.KÉRJÜK A SZÁMLÁT,VAGY A RENDELÉSSZÁMOT ŐRIZZE MEG,VAGY MENTSE EL E MAIL FIÓKJÁBA. GARANCIÁLIS ÜGYINTÉZÉSNÉL HA A SZÁMLA VAGY GARANCIAJEGY ELVESZIK,RENDELÉSSZÁM ALAPJÁN IS GARANCIÁLIS ÜGYÉT FOGADJUK,INTÉZZÜK.

Figyelem! A hdd meghibásodásából bekövetkező adatvesztésért nem vállalunk felelősséget! Az adatmentésről minden esetben a vásárló köteles gondoskodni! A garancia nem érvényes abban az esetben, ha az adott termék a felhasználó hardver- és szoftverkörnyezetében nem működik (nem kompatibilis), de az szervizünk tesztje alapján rendeltetésszerűen működik.

 

 

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK TERÜLETI HONLAPJAI

Garancia

JÓTÁLLÁS 2021.01.01-től
A kínált termékekre fogyasztóknak az átadástól számított

 • 10 000-100 000 forintig: 1 év
 • 100 000-250 000 forintig: 2 év
 • 250 000 forint felett: 3 év.

 jótállási idő vonatkozik.

Céges vásárlásnál 1 év garanciát vállalunk..( Fogyasztó csak természetes személy (ember) lehet, ő is csak akkor, ha nem szakmája vagy önálló foglalkozása körében jár el.(Cég nem fogyasztó)


Abban az esetben ha a gyártó nem mellékel jótállási jegyet a termék mellé, a továbbiakban a fizetésnél kapott számla és cégünk által kiállított garanciajegy lesz érvényes. 
Figyelem!A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét, amennyiben a számla rendelkezésre áll,  üzletünk kötelessége kifogásával foglalkozni. Garanciális ügyeket a Sky Side Trade Korlátolt Felelősségű Társaság. intézi. Garanciális ügyekben keresse ügyfélszolgálatunkat.

 

  info(kukac)elektroside.hu vagy a +3603289158 +36 20 9520458 telefonszámot) A termék visszaküldése a vevőt terheli Garanciális javítások 10 naptól-15 napíg terjednek. Amennyivel ettől eltérünk a fogyasztót telefonon vagy emailben értesítjük.

Termék visszaküldési cím.  Sky Side Trade Korlátolt Felelősségű Társaság  2314  Halásztelek  Neumann János u 6/a

 

Garancia: Minden termékünk EU szabványnak megfelel,CE jelöléssel rendelkezik.Minden termékünket HIVATALOS MÁRKASZERVIZ JAVÍT.

GARANCIÁLIS ÜGYINTÉZÉS RAJTUNK KERESZTÜL INTÉZHETŐ. Canon termékek nem a Canon Hungaria forgalmazása, garanciális ügyintézés márkaszervízben csak rajtunk keresztül lehetséges.

(Kijavítás esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amíg a fogyasztó a cikket nem használta)

Fogyasztóknak a vételárat visszautaljuk abban az esetben, 

 • ha az első javítás során kiderül, hogy a cikk nem javítható, és a fogyasztó másként nem rendelkezik;
 • ha a jótállási időtartam alatt a cikk három javítás után ismét meghibásodik, és a fogyasztó eltérően nem rendelkezik; valamint, ha a fogyasztó nem igényli a vételár leszállítását, és nem kíván javítást;
 • ha a kijavításra az igény közlésétől számított 30 napig nem kerül sor.

 

A SZÁMLÁN SZEREPEL A TERMÉKEK GYÁRISZÁMA.KÉRJÜK A SZÁMLÁT,VAGY A RENDELÉSSZÁMOT ŐRIZZE MEG,VAGY MENTSE EL E MAIL FIÓKJÁBA. GARANCIÁLIS ÜGYYINTÉZÉSNÉL HA A SZÁMLA VAGY GARANCIAJEGY ELVESZIK,RENDELÉSSZÁM ALAPJÁN IS GARANCIÁLIS ÜGYÉT FOGADJUK,INTÉZZÜK.

Figyelem! A hdd meghibásodásából bekövetkező adatvesztésért nem vállalunk felelősséget! Az adatmentésről minden esetben a vásárló köteles gondoskodni! A garancia nem érvényes abban az esetben, ha az adott termék a felhasználó hardver- és szoftverkörnyezetében nem működik (nem kompatibilis), de az szervizünk tesztje alapján rendeltetésszerűen működik.

.

 

 

 

Adatkezelési tájékoztató
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

 

Sky Side Trade Korlátolt Felelősségű Társaság

 

2021.06.07

TARTALOMJEGYZÉK  

 

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA

............................-----------------------------------------------------------------------------------------------2 II.

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK.................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 

-III.                  AZ  ADATKEZELÉS  ELVEI,  JOGALAPJA,  IDŐTARTAMA .................................................--------------------------------------------------------------------------------7 -

 1.                                                  AZ      ADATKEZELŐ       EGYES

ADATKEZELÉSEI.....................................................................--------------------------------------10 

 • AZ ADATKEZELÉS

BIZTONSÁGA.............................................................................................- 16 ------------------------

 • COOKIE-K

                                                                                                                                                                           (SÜTIK)

KEZELÉSE..............................................................................................-----------------------------17 

 • ADATTOVÁBBÍTÁS,

ADATFELDOLGOZÁS........................................................................------------------------------20 

 • AZ ÉRINTETTEK

JOGAI...........................................................................................................--------------------------21 

 • tájékoztatáshoz való jog: GDPR és 14. cikk..........................................................................- 21 -
  • személyes adatokhoz való hozzáférési jog: GDPR 15 cikk ........................................................- 22 -
  • helyesbítéshez való jog: GDPR 16 cikk........................................................................................- 23 - törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”): GDPR 17. cikk.................................................- 23 -  adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog: GDPR 18. cikk.........................................- 24  adathordozhatósághoz való jog: GDPR 20 cikk .........................................................................- 24 tiltakozáshoz            való     jog:      GDPR 21.       cikk

........................................................................................- 24  

 • automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: GDPR cikk

.....- 25  

-  

 1. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK .........................................................................................- 25 -
 2. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS A TÁJÉKOZTATÓVAL

KAPCSOLATOS SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK.....................................................................- 27 -

 

 

 

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA 

 

A Sky Side Trade Kft

Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) a jelen adatkezelési tájékoztatóban (továbbiakban: Tájékoztató) mutatja be az Adatkezelőként általa kezelt személyes adatokra vonatkozó adatkezelési gyakorlatát. 

  

Adatkezelő a természetes személy partnerei és ügyfelei személyes adatainak kezelését kiemelten fontosnak tartja, ennek megfelelően a személyes adatokat bizalmasan kezeli és adatok biztonsága érdekében megtesz minden szükséges – technikai, szervezési – intézkedést. E körben az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Tájékoztatóban rögzített adatkezelése megfelel a vonatkozó – magyar és Európai Uniós – jogszabályokban foglaltaknak, ezen belül is mindenekelőtt a 2018. május 25. napját követően kötelezően alkalmazandó GDPR előírásainak. 

  

A Tájékoztató megalkotása során az Adatkezelő a jogszabályokon kívül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH/Hatóság) ajánlásaira, tájékoztatóira ezen belül is mindenekelőtt az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló 2015. szeptember 29. napján kiadott ajánlásában és a 2016. július hónapban kiadott webáruházakra vonatkozó adatvédelmi követelményekről szóló tájékoztatójában rögzítettekre is figyelemmel volt. 

  

A Tájékoztatót, annak tartalmát az Adatkezelő bármikor jogosult megváltoztatni. A releváns magyar jogszabályok (Info tv. Eker tv. Grt. stb.) GDPR-hez történő „igazítását” követően az Adatkezelő az esetlegesen szükséges módosításokat elvégzi és a Tájékoztató hatályos változatát a weboldalán haladéktalanul közzéteszi: www.elektroside.hu. A Tájékoztatóban foglaltakat az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek fogadja el, azokat betartva jár el a személyes adatok kezelése során. 

 

 

  

- 2 - 

 

Az Tájékoztató kapcsán felmerült kérdéseit az alábbi email címre, vagy a X. pontban megadott egyéb elérhetőségeire várja az Adatkezelő: 

  

info@elektroside.hu 

  

Az Adatkezelő adatkezeléseit az alábbi jogszabályok határozzák meg: 

  

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény (a továbbiakban: Info tv.), 

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),
 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmtv.)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv tv.)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker tv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.)
 • a 2012. évi CLIX tv. a postai szolgáltatásokról (a továbbiakban: Posta tv.)       az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Ehtv.) 

  

A Tájékoztató célja: rögzíti az Adatkezelő által kezelt természetes személyek (érintettek) adatainak kezelésére vonatkozó elveket, tájékoztatja az érintetteket a személyes adataikkal kapcsolatban őket az Adatkezelővel szemben megillető jogaikról, azok gyakorlásának módjáról, a webáruház által kezelt személyes adatokról, illetve a jogok gyakorlásához szükséges adatkezelői elérhetőségekről és jogorvoslati formákról. 

  

A Tájékoztató emellett tükrözni kívánja az Adatkezelő elkötelezettséget az adatvédelem területén és törekvését arra, hogy a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak és a NAIH állásfoglalásoknak megfelelő adatkezelési gyakorlatot folytasson. 

 

A Tájékoztató időbeli hatálya: 2018. április 24. napjától visszavonásig, vagy a Tájékoztató módosításáig. 

  

A Tájékoztató személyi hatálya: a Tájékoztató személyi hatálya kiterjed az Adatkezelőre és az Adatkezelő adatkezelése révén érintett valamennyi természetes személyre. 

  

A Tájékoztató tárgyi hatálya: a tárgyi hatály az Adatkezelő valamennyi adatkezelésére kiterjed attól függetlenül, hogy az elektronikus vagy papír alapú. 

 

 

  

 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 

 

A Tájékoztatóban használt kiemelten fontos fogalmak meghatározását és ahol indokoltnak tartjuk magyarázatát (dőlt betűvel szedve) az alábbiakban rögzítjük a GDPR és az Info tv. fogalom meghatározásával egyezően: 

  

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy. Ilyen pl. a webáruházba regisztráló, az ott vásárló vagy a webáruház hírlevelére feliratkozó természetes személy.  

 

 

az érintett jogai a GDPR alapján: tájékoztatáshoz való jog, személyes adatokhoz való hozzáférés joga, helyesbítés joga, törléshez való jog, adatkezelés korlátozásához való jog, adathordozhatósághoz való jog, tiltakozáshoz való jog ideértve a profilalkotást is, bírósághoz, Hatósághoz fordulás joga, ezek határideje, eljárási szabályai, kártérítés, sérelemdíj. Az itt felsorolt érintetteket megillető jogok részletes magyarázata, kifejtése a VIII. fejezetben található. 

 

adatkezelő Info tv.: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Jelen webáruház esetén a Tájékoztató X. pontjában rögzített személy.  

 

adatkezelő GDPR: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. Lásd az előző ponthoz fűzött magyarázatot.  

 

adatkezelés Info tv.: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. Ilyen pl. a webáruházban vásárló természetes személyeknek a vásárláshoz szükséges adatainak kezelése, tárolása.  

 

adatkezelés GDPR: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. Lásd az előző ponthoz fűzött magyarázatot.  

 

adattovábbítás Info tv.: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. 

 

adatfeldolgozó Info tv.: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi. Ilyen személyek pl. a tárhelyszolgáltató, futárszolgálat, diszpécserszolgálat; a könyvelők, akik a részükre átadott adatokat az adatkezelő utasításainak megfelelően kötelesek kezelni, az átadott adatok vonatkozásában saját maguk részére adatgyűjtést nem végezhetnek, az adatokkal önállóan érdemi döntést (pl. az adat törlése) nem hozhatnak.  

adatfeldolgozó GDPR: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Lásd az előző ponthoz fűzött magyarázatot.  

 

adatfeldolgozás Info tv.: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik. 

 

  

adattörlés Info tv.: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem

lehetséges. 

 

adatmegjelölés Info tv: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából. 

 

adatzárolás Info tv.: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy

meghatározott időre történő korlátozása céljából. 

 

adatmegsemmisítés Info tv.: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. Pl. a számítógépes nyilvántartásból való végleges törlés, vagy a papír alapú nyilvántartás bármilyen módon pl. iratmegsemmisítő útján történő megsemmisítése.  

 

személyes adat Info tv.: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Ilyen pl.: a webáruházban vásárló természetes személy neve, e-mail címe, szállítási címe stb.  

 

személyes adat GDPR: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Lásd az előző ponthoz fűzött magyarázatot.  

 

különleges adat: Info tv.: a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat. 

 

genetikai adat GDPR: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered. 

 

biometrikus adat GDPR: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat. 

 

egészségügyi adat GDPR: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról. 

 

az adatkezelés korlátozása GDPR: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából; pl. abban az esetben, ha az érintett vitatja az adatok pontosságát, vagy az adatkezelés jogosságát.  

 

profilalkotás GDPR: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják. 

 

álnevesítés GDPR: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni. 

 

címzett GDPR: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. 

 

harmadik személy Info tv.: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. 

 

harmadik fél GDPR: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. 

 

hozzájárulás Info tv.: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Ilyen pl. webáruház esetén, amikor az érintett a hírlevél küldéshez szükséges négyzetet kipipálja.  

 

az érintett hozzájárulása GDPR: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. Lásd az előző ponthoz fűzött magyarázatot.  

 

adatállomány Info tv.: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége. 

 

nyilvántartási rendszer GDPR: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető. 

 

adatvédelmi incidens Info tv.: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés. 

 

adatvédelmi incidens GDPR: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

weboldal/honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett www.elektroside.hu weboldal. 

 

 

közösségi oldal:                                 az(ok) az oldal(ak), amelyeket az Adatkezelő felügyel, gondoz.

https://huhu.facebook.com/people/Attila-Sv%C3%A1b-kov%C3%A1cs/100006382095603  

 

 

 

 

 

 

 

 

III.      AZ ADATKEZELÉS ELVEI, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA 

 

GDPR és az Info tv. előírásai alapján az Adatkezelő által tiszteletben tartott és magára nézve kötelezően alkalmazott adatkezelési elvek az alábbiak:  

 

 

  

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. 

 

Célhoz kötöttség elve: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk

(1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés. 

 

Adattakarékosság elve: a személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk. 

 

Pontosság elve: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék. 

 

Korlátozott tárolhatóság elve: a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel. 

 

Integritás és bizalmas jelleg elve: a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. 

 

Elszámoltathatóság elve: az adatkezelő felelős az előzőekben felsorolt elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására. 

 

Szükségesség és arányosság elve: lényegét tekintve megegyezik az adattakarékosság elvével. 

 

Privacy by design elve: bár ezt az elvet konkrétan nem nevesíti ilyen néven a GDPR, de a Preambulum 78. cikkében és a Rendelet 25. cikkében egyértelműen megtalálható. Lényege: egy olyan tudatos adatvédelmi gondolkodásmód, amelyre figyelemmel az adatkezelő az adatkezelés során, ill. az adatkezelés módjának meghatározásakor olyan technikai és szervezési intézkedéseket pl. az álnevesítést hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelem elveinek, másrészt az érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.  

 

Az adatkezelés jogalapja az Info tv. és a GDPR alapján  

  

Info tv.  

A személyes adatok kezelésének jogalapja az Info tv. rendelkezései alapján az érintett részéről adott előzetes önkéntes hozzájáruláson vagy kötelező – valamely jogszabály által elrendelt – adatkezelésen, mint pl. az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL tv. rendelkezésen alapul. 

 

De ilyen jogszabály az Eker tv. is, amelynek 13/A § alapján a webáruház üzemeltetését ellátó Adatkezelő a szolgáltatást elektronikus úton igénybe vevő (távollevő) érintett személlyel a szerződés létrehozására, módosítására, teljesítésének figyelemmel kisérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az abból származó követelések érvényesítése érdekében kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet. Tipikusan ilyen helyzet történik webáruházban vásárlás esetén.  

 

Az adatkezelés jogalapja tekintetében az Info tv. 5. §-a, 6. §-a, valamint a 20. §-ának rendelkezései relevánsak.  

 

Az adatkezelések jelentős része az érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul. Az Adatkezelő által üzemeltetett webáruházban sincs ez másként. Az 5. § alapján az érintett részéről történő előzetes, önkéntes hozzájárulást az adatkezelő előzetes tájékoztatásának kell megelőznie. Az érintett önkéntes hozzájárulására tipikus példa, amikor az érintett a hírlevél küldésre feliratkozik a jelölőnégyzet kipipálásával, míg az adatkezelő előzetes tájékoztatására az, amikor a webáruház weboldalának használata során az érintett pl. a regisztráció és a vásárlás előtt megismeri és elfogadja jelen Tájékoztatót és az ÁSZF-et.  

 

Az Info tv. 6. § (3) bekezdése alapján a 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. 

 

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek. 

 

Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából - e törvény alapján - az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. 

 

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában 

 1. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

 

  

 1. az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is

kezelheti. 

 

Az Info tv. 20 §-a emellett számos egyéb – az alábbiakban hivatkozott – előírást is rögzít az érintett előzetes tájékoztatásának követelményével kapcsolatosan: 

 

 • Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 

 • Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet a (2) bekezdés szerinti információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

 

 • Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, (kifejezetten ebbe a körbe tartozik az Adatkezelő által üzemeltetett jelen webáruház is) a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

  

 1. az adatgyűjtés ténye,
 2. az érintettek köre,
 3. az adatgyűjtés célja,
 4. az adatkezelés időtartama,
 5. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 6. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
 7. ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma

 

GDPR:  

 

A GDPR 6 cikke alapján az adatkezelés jogszerűsége abban az esetben áll fenn, amennyiben az alábbi feltételek valamelyike (ezekből legalább egy) teljesül: 

 

 1. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; webáruház regisztráció, hírlevél küldés

  

 1. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; webáruházban vásárlás

  

 1. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; Webáruházban vásárlás esetében bizonylatok megőrzésének kötelezettsége a számvitelről szóló 2000 évi C tv. alapján

 

 

 

 

 1. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges; webáruházban vásárlás esetében nem releváns humanitárius vészhelyzet, életveszély

  

 1. az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; webáruházban vásárlás esetében szintén nem releváns közhatalmi jogosítványok gyakorlása körében

  

 1. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

  

Az első albekezdés f) pontja nem alkalmazható a közhatalmi szervek által feladataik ellátása során végzett adatkezelésre. 

 

A webáruház által kezelt személyes adatok jogalapját az Adatkezelő a Tájékoztató IV. pontjában minden egyes adatkezelési tevékenység esetében külön-külön feltünteti függetlenül attól, hogy az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán, vagy jogszabály által elrendelt kötelező adatkezelésen alapul. 

 

Az adatkezelés(ek) időtartama  

 

Az adatkezelések időtartamát az Adatkezelő a Tájékoztató IV. pontjában szintén minden egyes adatkezelési tevékenység esetében külön-külön feltünteti függetlenül attól, hogy az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán vagy jogszabály által elrendelt kötelező adatkezelésen alapul. 

 

 

  

                      IV.    AZ ADATKEZELŐ EGYES ADATKEZELÉSEI 

 

Az Adatkezelő az általa kezelt egyes személyes adatok kapcsán feltünteti az alábbiakat: 

 • az adatkezelés jogalapja
 • az érintettek köre
 • a kezelt adatok köre
 • az adatkezelés célja
 • az adatkezelés időtartama
 • az adatszolgáltatás elmaradásának következménye
 • adatfeldolgozó személye, adatfeldolgozás célja
 • adattovábbítás esetén annak jogalapja az adattovábbítás címzettje

 

Adatkezelő a webáruház üzemeltetése során az az alábbi adatok kezelését végzi:  

 

 

  

 Regisztráció a webáruházban o az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja. 

 • az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki regisztrációt követően a webáruházban vásárolni kíván
 • kezelt adatok köre: felhasználónév, e-mail cím, jelszó
 • az adatkezelés célja: lehetővé teszi, hogy a vásárló (érintett) a webáruházban saját fiókot hozhasson létre, amelybe belépve a vásárlásait bonyolíthatja

 

                                                                                                      - 10 -                                                  

 • adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. o az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a regisztráció meghiúsulása o

adatfeldolgozó: Sky Side Trade Korlátolt Felelősségű Társaság

., székhelye: *1211 Bp. Kiss János alt. u. 63 

3*/39***        https://elektroside.hu             /,           o online         tárhely/webáruház technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából 

  

 Vásárlás a webáruházban  o az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, az Eker tv. 13/A-a, a 

Számv. tv. 169. § (2) bekezdése o az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki a webáruház kínálatában lévő termékek/szolgáltatások közül vásárolni kíván  o kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám, számlázási és szállítási adatok (településnév, út, utca, tér stb., házszám, emelet, ajtószám) a megrendelt termék(ek) azonosító adatai és mennyisége, a megrendelt termék(ek) ellenértéke (fizetendő végösszeg) a választott fizetési és szállítási mód, a vásárlás dátuma, az érintett születési helye, ideje. 

 • az adatkezelés célja: a webáruházban történő vásárlás lebonyolítása, a megrendeléshez szükséges számla kiállítása, a vásárló nyilvántartása, azonosítása, a megrendelt termék kiszállítása, kapcsolattartás, számviteli kötelezettség teljesítése és ehhez kapcsolódóan a vásárlás és fizetés dokumentálása, könyvelési feladatok végzése, nem fizetés esetén jogi lépések (fizetési meghagyás és végrehajtás indítása)
 • az adatkezelés időtartama: a Számv. tv 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év o az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a webáruházban történő vásárlás meghiúsulása
 • adatfeldolgozó:

Sky Side Trade Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye: 1211 Budapest Kiss János alt. u. 63 3/39 https://elektroside.hu/ , online tárhely/webáruház technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából 

 

 • adattovábbítás:

bankkártyás fizetés esetén: a fizetés (tranzakció) időpontja, összege a vásárló azonosítója a webáruház online fizetési felületét biztosító *OTP ********* Bank felé 

Paypalon keresztül történt fizetés esetén: a webáruházban vásárló érintett neve, fizetéshez kapcsolódó információk: dátum, összeg a PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A.Société en Commandite par ActionsRegistered Office: 5th Floor 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg RCS Luxembourg B 118 349 termék(kek) kiszállítása esetén: a címzett neve, postai (szállítási címe) a vásárlás összege Sprinter adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges, ill. a termékek kiszállítása esetén a Posta tv. 54. § (1) bekezdése 

 

  

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység  

  

Az adatfeldolgozó megnevezése: SPRINTER Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Az adatfeldolgozó székhelye: 1097 Budapest, Táblás utca 39.  

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1/803-6300  

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@sprinter.hu  

   

   

                                                                                                      - 11 -                                                  

  

Az adatfeldolgozó megnevezéseGLS General Logistics Systems Hungary Csomag-  

Logisztikai Kft.Felelősségű Társaság                                                                

Az                           adatfeldolgozó                            székhelye: 2351                           Alsónémedi  

GLS Európa u. 2.Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 802 0265 Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@gls-hungary.com  

  

 Marketing adatbázis, hírlevél, reklám küldés o az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, a Grt. 6. § (1) és (5) bekezdése 

 • az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az adatkezelő hírlevél szolgáltatását igénybe veszi a hírlevélre való feliratkozással, a személyes adatainak megadása mellett
 • a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, a direktmarketing célú üzenetekhez és a hírlevél, reklám üzenetekhez adott hozzájárulás
 • az adatkezelés célja: az érintett számára tájékoztatás nyújtása az Adatkezelő különböző szolgáltatásairól hírlevél és reklámüzenetek formájában (pl.: akciók, hírek, események, szolgáltatások, árak változása, új funkciók a webáruházban, marketing célú adatbázis építése stb.). A hírlevélről és reklám üzenetekről az érintett bármikor díjmentesen és mindennemű kötöttség, feltétel nélkül leiratkozhat a … infolektroside.hu……………………..… email címre küldött leiratkozási kérelem útján. Továbbá személyre szabott marketing ajánlatok küldése. o az adatkezelés időtartama: az érintett leiratkozásáig, vagy az érintett kérésére történő törlésig. Ezeken az eseteken kívül az Adatkezelő a hírlevélre feliratkozottak listáját kétévente felülvizsgálja és a további hírlevelek küldéséhez megerősítő e-mailt kér. Amennyiben az érintett 1 héten belül nem küld megerősítő e-mailt, abban az esetben az Adatkezelő törli az érintettet a hírlevél listáról.
 • az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az érintett nem kap hírlevelet, ill. a korábban feliratkozott érintett a megerősítő e-mail hiányában további hírleveleket már nem kap. o adatfeldolgozó: Sky Side Trade Korlátolt Felelősségű Társaság , székhelye:

***https://elektroside.hu/ / /Budapest 1211 Kiss János altb u 63,        online        tárhely/ webáruház technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából 

 

  

Adattovábbítás  

  

A www.arukereso.hu (Online Comparison Shopping Kft.. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) Megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mailcíme, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat a Online Comparison Shopping Kft... a www.arukereso.hu  

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli. Az e körben továbbított adatok adatkezelőjének a Online Comparison Shopping Kft minősül.  

  

  

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás  

Az adatfeldolgozó megnevezése UNAS Online Kft.. Az adatfeldolgozó elérhetőségei: Email cím: unas@unas.hu  

   

Székhely: 9400 Sopron, Major köz 2. I/15.  

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.  

  

 

 

 Ajánlatkérés o az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja 

o az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelőtől egyedi ajánlatot kér valamely termék értékesítése, vagy szolgáltatása kapcsán, a személyes adatainak megadása mellett 

 

 

  

                                                                                                      - 12 -                                                  

 • a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, (postai úton érkezett kérés esetén az ajánlatot kérő személy értesítési címének adatai: település neve, út, utca, tér stb, házszám, emelet ajtó, irányítószám) a webáruházban elérhető termékek/szolgáltatások megnevezése, mennyisége, ill. az ajánlatkérő által támasztott speciális igények a szállításra, fizetésre stb., az ajánlat tartalma
 • az adatkezelés célja: az érintett számára megfelelő ajánlat adása és az ehhez szükséges kapcsolattartás
 • az adatkezelés időtartama: az adott ajánlat érvényességi idejének lejártáig o az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az ajánlatkérés meghiúsulása o adatfeldolgozó: elektronikus úton érkezett kérés esetén az Sky Side Trade Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: ***1211 Bp Kiss János alt. u. 63 3/39, online tárhely/webáruház technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából

  

 Információkérés 

 • az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés
 1. a) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja
 • az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelőtől információt kér a a webáruház szolgáltatásaival kapcsolatosan személyes adatainak megadása mellett és kérése nem tartozik sem az ajánlatkérés, sem a panasz és minőségi kifogás körébe. o a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, (postai úton érkezett kérés esetén az információt kérő személy értesítési címének adatai: település neve, út, utca, tér stb, házszám, emelet ajtó, irányítószám) a kérés tartalma 
 • az adatkezelés célja: az érintett számára információ (válaszadás) nyújtása.
 • az adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig
 • az adatszolgáltatás  elmaradásának  következménye:  az  információkérés meghiúsulása 
 • adatfeldolgozó: elektronikus úton érkezett kérés esetén az Sky Side Trade Korlátolt Felelősségű Társaság , székhelye: *1211 Bp. Kiss János alt. u. 63 3/39 https://elektroside.hu/ , online tárhely/webáruház technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából 

  

 • Panaszok és minőségi kifogások kezelése o az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és az Fgytv. 17/A § (7) bekezdése o az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelőnél szóban személyesen vagy telefonon, vagy írásban panasszal és/vagy minőségi kifogással él a webáruházból rendelt termékkel/szolgáltatással szemben, vagy a termék/szolgáltatás forgalmazásával, értékesítésével összefüggő okból kifolyólag – pl. késedelmes szállítás – kifogást támaszt az Adatkezelő magatartásával, eljárásával, tevékenységével, mulasztásával stb. kapcsolatosan. o a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, (postai úton érkezett panasz esetén a panaszt tevő személy értesítési címének adatai: település neve, út, utca, tér stb, házszám, emelet ajtó, irányítószám) telefonon érkezett bejelentés alapján: a hangfelvétel egyedi azonosítószáma, telefonszám, hívás időpontja, a telefonbeszélgetés rögzítése a webáruházból vásárolt és panasszal, minőségi kifogással érintett termék/szolgáltatás megnevezése, vételára, egyéb azonosítója, a minőségi hiba leírása, az egyéb jellegű panasz tartalma, kifejtése, annak bizonyítékai, az érintett által érvényesíteni kívánt igény a panasz és/vagy minőségi kifogás rendezésének 

módja, a jegyzőkönyv adatai: felvételének helye, ideje, aláíró neve, aláírása 

 • az adatkezelés célja: az Adatkezelő és a vásárló közötti esetleges jogvita eldöntéséhez bizonyíték szolgáltatása,      a      webáruház      által      forgalmazott 

 

  

                                                                                                      - 13 -                                                  

termékekkel/szolgáltatásokkal valamint az Adatkezelő forgalmazásával, értékesítésével összefüggő okból felmerülő panaszok, minőségi kifogások hatékony kezelése az ehhez szükséges kapcsolattartás, utólagos bizonyíthatóság 

 • az adatkezelés időtartama: az Fgytv. 17. § (7) bekezdése alapján a beérkezett panaszokról, minőségi kifogásokról felvett jegyzőkönyvek és válaszok másolati példányai esetén öt év, míg az esetleges visszárubizonylatok, számlák esetén a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év, telefonon érkezett panasz, minőségi kifogás esetén a hangfelvétel őrzése az Fgytv. 17/B (3) bekezdése alapján 5 év. A hangfelvételhez tartozó egyedi azonosítószámról, a felvétel díjmentes rendelkezésre bocsátásáról az érintettet a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatja az Adatkezelő
 • az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a panasz és a minőségi kifogás kezelésének elmaradása
 • adatfeldolgozó:

elektronikus úton érkezett panasz/minőségi kifogás esetén az BAT-RÉ PLUS 2020 Korlátolt Felelősségű Társaság

., székhelye: 1211 Bp. Kiss János altb.u 63 https://elektroside.hu/ ,online tárhely/webáruház technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából telefonon érkezett panasz/minőségi kifogás esetén (amennyiben van ilyen) az ügyfélszolgálatot üzemeltető vállalkozás (**Sky Side Trade Korlátolt Felelősségű Társaság  Kft 1211 Budapest Kiss János altb u.63) 

  

 • Javításra átvétel o az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja o az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki a webáruházból rendelt terméket (amennyiben erre a webáruház kifejezett tájékoztatása alapján lehetőség van) az Adatkezelő részére küldi vissza javítási célból garanciaidőn belül, ill. ilyen lehetőség fennállta (ilyen jellegű vállalás) esetén (erre vonatkozó bővebb információ az ÁSZFben) garanciaidőn túl is. 
  • a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, (postai úton érkezett javítási igény esetén az igénybejelentéssel élő személy értesítési címének adatai: település neve, út, utca, tér stb, házszám, emelet ajtó, irányítószám), telefonszám, a webáruházból vásárolt és javításra visszaküldött termék megnevezése, vételára, egyéb azonosítója, a javítást szükségessé tevő hiba leírása.
  • az adatkezelés célja: a webáruház által forgalmazott termékeknek a garanciaidőn belül és azon túl történő javítása, kapcsolattartás
  • az adatkezelés időtartama: az Fgytv. 17. § (7) bekezdése alapján a beérkezett panaszokról, minőségi kifogásokról felvett jegyzőkönyvek és válaszok másolati

példányai esetén öt év, míg az esetleges visszárubizonylatok, számlák esetén a 

Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év o az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a javítás elvégzésének meghiúsulása o adatfeldolgozó

elektronikus úton érkezett javítási igény esetén az Sky Side Trade Korlátolt Felelősségű Társaság Kft., székhelye: 1211 Bp Kiss János alt. u. 63 3/39 https://elektroside.hu /online tárhely/webáruház technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából 

 • adattovábbítás: termék(kek) szállítása esetén: a címzett neve, postai (szállítási címe) a vásárlás összege a Sprinter Futárszolgálat 
 • adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges, ill. a termékek szállítása esetén a Posta tv. 54. §
  • bekezdése

 

  

                                                                                                      - 14 -                                                  

 • Termékértékelés, és annak nyilvánosságra hozatala o az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, az Eker. tv. 13/A §-a és a

Grt. 6 § (1) és (5) bekezdése o az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki a webáruházból rendelt termékről/szolgáltatásról annak átvételét/felhasználását követően szöveges vagy pontszámos értékelést kíván adni és hozzájárul az értékelés nyilvánosságra hozatalához 

 • a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, a termék/szolgáltatás azonosító adatai, az értékelés pontszáma, a nyilvánosságra hozatal esetében az értékelést adó vezetéknevének kezdőbetűje, keresztneve, az értékelés pontszáma és szövege
 • az adatkezelés célja: a webáruház által forgalmazott termékeknek/szolgáltatásoknak az értékelése, a potenciális vásárlók, érdeklődők vásárlással kapcsolatos döntésének megkönnyítése, az értékelés alapján a kiszolgálás javítása, vásárlói szokások elemzése, marketing célokra felhasználása
 • az adatkezelés időtartama: az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig o az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a termékértékelés és annak nyilvánosságra hozatalának elmaradása
 • eldolgozó: Sky Side Trade Korlátolt Felelősségű Társaság ., székhelye: *1211 Bp. Kiss János altb.u. 63 3/39 https://elektroside.hu/ online tárhely/webáruház technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából

  

 • Nyereményjáték szervezése o az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja az Eker. tv. 13/A §-a és a Grt.

6 § (1) és (5) bekezdése o az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelő részéről a webáruházzal összefüggésben szervezett nyereményjátékban – a meghirdetett játékszabályok szerint – részt kíván venni  

 • a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, a nyertes személy szállítási címének adatai: település neve, út, utca, tér stb, házszám, emelet ajtó, irányítószám
 • az adatkezelés célja: az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékon történő részvétel, a sorsolás lebonyolítása, a nyertesek értesítése, a nyeremény megküldése
 • az adatkezelés időtartama: a kisorsolt termékek garanciális idejének lejártáig a nyereményjátékban résztvevő érintettek adatai, illetve a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alá tartozó bizonylatok esetében nyolc évig
 • az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a nyereményjátékban történő részvétel kizártsága
 • adatfeldolgozó: Sky Side Trade Korlátolt Felelősségű Társaság1211 Bp. Kiss János alt.u .63 https://elektroside.hu/ online tárhely/webáruház technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából o adattovábbítás

nyeremények kiszállítása esetén: a címzett neve, postai (szállítási címe) e nyeremény azonosító adatai, értéke a) a Sprinter Futárszolgálat felé 

 • adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges, ill. a termékek szállítása esetén a Posta tv. 54. §
  • bekezdése

  

 • Közösségi oldalakon történő jelenlét o az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja

 

   

                                                                                                      - 15 -                                                  

 • az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki regisztrált az adott közösségi oldalon (*Facebook) és az Adatkezelő közösségi oldalát és azon megjelenő tartalmakat megosztja, kedveli (lájkolja) önként követi. o a kezelt adatok köre: az érintett adott közösségi oldalon regisztrált neve, fényképe, e-mail címe a webáruházzal összefüggésben küldött véleménye, üzenete
 • az       adatkezelés  célja:     az        adott    közösségi        oldalon            a          webáruház termékeinek/szolgáltatásainak megosztása, lájkolása és ezáltal a webáruház minél ismertebbé, népszerűbbé tétele az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékon történő részvétel, a sorsolás lebonyolítása, a nyertesek értesítése, a nyeremény megküldése 
 • az adatkezelés időtartama: az érintett törlésre irányuló kéréséig
 • az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az Adatkezelő közösségi oldalain történő megjelenés kizártsága
 • adatfeldolgozó: Sky Side Trade Korlátolt Felelősségű Társaság 1211 Bp Kiss János alt. u. 63 3/39:, online tárhely/webáruház technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából. 

 

 

  

                                           V.    AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA 

 

Adatkezelő ezúton tájékoztatja a webáruházának látogatóit, vásárlóit, valamint a webáruházában regisztráló személyeket, hogy az Info tv. 6. §-a és a GDPR 32. cikk (1) bekezdése és a GDPR Preambulum (83) bekezdése alapján minden tőle telhető technikai és szervezési intézkedést meghozott és folyamatosan meghoz annak érdekében, hogy az adatkezelés kapcsán a személyes adatok védelmét az Info tv. és a GDPR előírásainak megfelelően biztosítani tudja. 

  

Adatkezelő olyan saját adatbiztonsági szabályzat(ok) és eljárás(ok) kialakítását végezte el, amely(ek) alkalmasak arra, hogy az általa kezelt adatok kockázati mértékének megfelelő adatbiztonságot garantálják, különös tekintettel a jogosulatlan hozzáférés, törlés, megsemmisítés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal megakadályozására. 

  

Adatkezelő az előző pontban felsorolt kritériumok teljesítésének érdekében az alábbi konkrét adatbiztonsági intézkedéseket hozta: 

  pl:  pl.: jelszóvédelem a számítástechnikai eszközökön pl.:

jelszóváltoztatás havonta 1… alkalommal 

Adatkezelő amellett, hogy folyamatosan törekszik arra, hogy csak olyan adatot kezeljen, amelyre az adatkezelés céljához feltétlenül szükséges, azokat is csak addig, amíg szükséges, különös figyelmet fordít a webáruház informatikai védelmének folyamatos fenntartására, biztosítására. 

 

Adatkezelő az adatkezelésekben érintett munkatársainak az adatvédelemmel kapcsolatos megfelelő szintű felkészítéséről gondoskodik. 

 

Az Adatkezelő a IV. pontban felsorolt célokból és jogalap alapján kezelt adatkezelések során – ideértve azok tárolását, törlését, helyesbítését – folyamatosan gondoskodik arról is, hogy az érintettek adatainak védelmi szintje a jogszabályok szerinti elvárt mértékű legyen. 

 

Amennyiben az adatkezelő jelen pontban felsorolt adatbiztonságot érintő törekvése ellenére bármely okból kifolyólag adatvédelmi incidens következne be az Adatkezelő az incidens súlyosságának megfelelően haladéktalanul megteszi azokat az intézkedéseket, amelyeket a jogszabályok előírnak. 

 

    

- 16 - 

 

Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén annak súlyosságától függően (amennyiben az adatsértés az érintettre magas kockázattal jár) haladéktalanul értesíti az érintetteket és az előírt 72 órán belül megteszi a Hatóság részére szükséges tartalmú bejelentést is. 

 

 

  

                                             VI.    COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE 

 

Mi az a COOKIE/SÜTI?  

  

A COOKIE/SÜTI egy olyan kisméretű fájl, amelyeket a meglátogatott weboldalak tárolnak el az Ön számítógépen, okostelefonján, táblagépén (továbbiakban: készülékén) stb. Alkalmazásuk biztosítja, hogy a szolgáltató a felhasználó által elvárt tartalommal tudja megjeleníteni a weboldal tartalmát, (felhasználói élmény biztosítása) emellett a felhasználó böngészését hatékonyabbá tegyék, továbbá elősegítsék a felhasználó érdeklődési körének megfelelő tartalom megjelenítését, vagy pl. nyelvi beállítások, ill. audio és videó fájlok használatához (lejátszásához) is szükségesek. A sütik számtalan funkcióval és eltérő élettartammal rendelkeznek és nagyon sok fajtájuk ismert. 

  

Tekintettel az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C tv. (Ehtv.) 155. § (4) bekezdésére - „Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű - az adatkezelés céljára is kiterjedő - tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni”- amennyiben nem kívánja engedélyezni a sütik elhelyezését, akkor az Adatkezelő nem helyez el sütiket az Ön készülékén. A sütik korlátozása természetesen ugyanakkor azzal jár, hogy a webáruház tartalma nem az Ön által megjeleníteni kívánt tartalommal és formában, hanem ehhez képest csupán egyfajta „korlátozott módban” lesz elérhető, emellett bizonyos funkciók egyáltalán nem, vagy csak részben lesznek elérhetők. 

  

A sütik gyakran tárolják a weboldalakkal kapcsolatos beállításokat, mint az alapértelmezett nyelv vagy hely. A weboldalra visszalátogatva a böngésző elküldi az adott weboldallal kapcsolatos sütiket. Ez lehetővé teszi a weboldal számára, hogy személyre szabott információkat nyújtson. 

  

Alapértelmezés szerint a sütik adatgyűjtése és elküldése észrevétlen a felhasználó számára. Azonban lehetőség van a böngészőkben a beállítások módosítására, amelynek hatására jóváhagyható vagy elutasítható többek között a sütik tárolására, vagy a böngésző bezárásakor azok törlésére vonatkozó kérés. 

  

A SÜTIK kikapcsolása a következőképpen történik az alábbi böngészők esetén:  

  

Microsoft Internet Explorer  

  

 1. Válassza ki az ‘Eszközök’ menüpontot, majd az ‘Internetbeállítások’ parancsot

  

 1. Kattintson az ‘Adatvédelem’ fülre

  

 1. Válasszon ki egy szintet a sütik biztonsági szintjének beállításához, kezdve az Összes süti blokkolásától a Magas, Közepesen magas, Közepes (ajánlott szint), Alacsony és az Összes süti elfogadása közül.

  

 1. Részletesebb tájékoztatásért kattintson az alábbi linkek valamelyikére:

  

IE 9 -http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-to-manage-cookies-inInternetExplorer9  

  

IE 7/8 -http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies  

  

Google Chrome  

  

 1. Kattintson a Crome menüre és válassza ki a Beállítások’ menüpontot a böngésző eszköztárán

 

 1. Kattintson a ‘Speciális beállítások megjelenítése’ linkre

  

 1. Az ‘Adatvédelem’ részben kattintson a ‘Tartalombeállítások’ gombra

  

 1. Változtassa át a sütik beállítása részben ‘Az összes süti- és webhelyadat eltávolítását’

  

 1. Kattintson az ‘Ok’ gombra

  

 1. Kattintson a ‘Bezárás’ ikonra

  

Firefox  

  

 1. Válassza ki az ‘Eszközök’ menüpontot majd onnan a ‘Beállítások’ opciót

  

 1. Kattintson az ‘Adatvédelem’ panelre

  

 1. A ‘Sütik’ menüpont alatt törölje a ‘Sütik elfogadása webhelyekről’ opciót

  

Opera  

  

 1. Válassza ki ‘Eszközök’ menüpontot majd onnan a ‘Beállítások’ opciót

  

 1. Kattintson a ‘Haladó’ panelre majd ‘Sütik’-re

  

 1. Kattintson a Soha nem fogad el sütit’ lehetőségre

  

 1. Kattintson az ‘OK’ gombra

  

Safari  

  

 1. Kattintson az Eszközök gombra a menüsorban majd a ‘Beállításokra’

  

 1. Kattintson a ‘Biztonság’ panelre

  

 1. A ‘Sütik elfogadása’ részben kattintson a ‘Soha’ részre

  

 1. Kattintson az X-re a jobb felső sorban a menü bezárásához

 

Ahogy azt az Adatkezelő jelen Tájékoztató bevezetőjében már kiemelte, az adatkezelés szabályait rögzítő releváns jogszabályok mellett a Hatóság ajánlásait, tájékoztatóit is igyekszik a lehető legteljesebb mértékben figyelembe venni. Ennek megfelelően a 2016. július hónapban kiadott webáruházakra vonatkozó adatvédelmi követelményekről szóló tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően Adatkezelő azon felhasználók számára, akik a sütik szerepéről további, bővebb információhoz szeretnének jutni javasolja, hogy keressék fel a Hatóság által ajánlott Európai Interaktív Digitális Reklámszövetség http://www.youronlinechoices.com/hu/adatvedelem elérhetőség alatti weboldalát, ahol részletes és alapos tájékoztatót találnak a sütik szerepéről. 

 

Google Analytics alkalmazása: a webáruház használja ezt az ingyenesen elérhető rendszert, amely megmutatja a felhasználók honlapböngészési szokásait, ezen belül pl. azt, hogy a látogatók honnan kattintottak át, mennyi időt töltenek a weboldalon, illetve hogy földrajzilag hol találhatók. De megtudható az alkalmazásával, hogy a látogatók hogyan érik el a weboldalt, meghatározhatók a forgalmi források (melyik böngészőből), mikor lépnek be a látogatók, belépés után hová érkeznek, a honlapon melyik oldalon milyen a visszafordulási arány stb. Erről különböző statisztikák készülnek (ideértve az IP címeket is) A Google Analytics és rajta keresztül (weboldal bal alsó sarkán) a 

Google            adatvédelmi  szabályzata       is         elérhető           az        alábbi linken: https://www.google.hu/intl/hu_ALL/analytics/features/index.html 

 

 

 

Webáruházunk meglátogatásával, weboldalunk használatával a következő sütik kerülnek elhelyezésre az Ön készülékén az alábbiakban felsorolt célokból és időtartamig:  

 

 

Domain  

Név  

Lejárati idő  

Információ  

Milyen adathoz fér  hozzá  

.google.com 

CONSENT 

2038-01-

01 

Google – Elhelyezte és beágyazta a Google Térképet az oldalaiba. 

 Ország, Város, Megye, Cím, irányítószám 

mail.google.com 

GMAIL_IMP

2018-04-

14 

Ez egy működ elősegítő cookie 

 ést Weboldal kódjához 

.statcounter.com 

__cfduid 

2019-04- 13 

GetClick

Webstatisztikai

Személyes adat: név, cím, email 

 

 

 

eszköz, kattintások mérése 

cím, telefonszám 

.statcounter.com 

is_unique 

2023-04- 12 

GetClick

Webstatisztikai eszköz, kattintások mérése 

Személyes adat: név, cím, email cím, telefonszám 

accounts.google.com 

GAPS 

2020-04- 12 

Ez        egy  működést  elősegítő cookie 

  

mail.google.com 

GMAIL_IMP

2018-04-

14 

Ez is egy működést elősegítő cookie 

  

.google.com 

__utma 

2020-04- 12 

Google Analytics - A Google Analytics használja ezt a cookienevet 

 Személyes  adat: név, cím,  email cím,

telefonszám 

.google.com 

__utmb 

2018-04- 13 

Google Analytics - A Google Analytics használja ezt a cookienevet 

 Személyes  adat: név, cím,  email cím,

telefonszám 

.google.com 

__utmc 

  

Google Analytics - A Google Analytics használja ezt a cookienevet 

 Személyes  adat: név, cím,  email cím,

telefonszám 

.google.com 

__utmz 

2018-10- 12 

Google Analytics - A Google Analytics használja ezt a cookienevet 

 Személyes  adat: név, cím,  email cím,

telefonszám 

.google.com 

__utmt 

2018-04-

13 

Google Analytics - A Google Analytics használja ezt a cookienevet 

 Személyes  adat: név, cím,  email cím,

telefonszám 

https://www.elektroside.hu/

__utma 

2020-04- 12 

Google Analytics - A Google Analytics használja ezt a

cookienevet 

 Személyes  adat: név, cím,  email cím,

telefonszám 

https://www.elektroside.hu/

__utmb 

2018-04- 13 

Google Analytics - A Google Analytics használja ezt a cookienevet 

 Személyes  adat: név, cím,  email cím,

telefonszám 

 

.bolthely.hu 

__utmc 

  

Google Analytics - A Google Analytics 

Személyes adat: név, cím, email 

 

 

 

használja ezt a cookienevet 

cím, telefonszám 

.bolthely.hu 

__utmz 

2018-10- 12 

Google Analytics - A Google Analytics használja ezt a cookienevet 

Személyes adat: név, cím, email cím, telefonszám

.bolthely.hu 

__utmt 

2018-04- 13 

Google Analytics - A Google Analytics használja ezt a cookienevet 

Személyes adat: név, cím, email cím, telefonszám

.bolthely.hu 

__aku 

2028-04- 13 

Google Analytics - A Google Analytics használja ezt a cookienevet 

Személyes adat: név, cím, email cím, telefonszám

.bolthely.hu 

PHPSESSID 

  

Session – Ez egy munkamenet cookie. 

Weboldal PHP kódjaihoz 

 

 

  

                      VII.    ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS 

 

Adatkezelő az általa igénybevett adatfeldolgozókat, valamint adattovábbítás címzettjeit feltünteti a IV. pontban részletesen felsorolt adatkezelési tevékenységeinél. 

 

Adatkezelő személyes adatokat adatfeldolgozási és adattovábbítási célból a fizetési rendszert biztosító pénzügyi szolgáltatók, a csomagkiszállítást végző vállalkozások, a

tárhely/szerverszolgáltató, rendszergazdai        feladatokat        ellátó        szolgáltató és a

könyvelési/bérszámfejtési tevékenységet végző partnercég részére ad át. 

 

Az alábbiakban felsoroljuk az adatfeldolgozás, adattovábbítás során az Adatkezelő által tiszteletben tartott azon szabályok, amelyeket Adatkezelőként az adatfeldolgozóval is törekszik a lehető legteljesebb mértékben betartatni: 

 

 • Az adattovábbításra az érintett önkéntes hozzájárulása vagy jogszabály rendelkezése alapján kerül sor abban az esetben, ha az adattovábbítás jogalapja egyértelmű és az adattovábbítás címzettje, célja meghatározott.
 • Az adatfeldolgozással kapcsolatosan az adatfeldolgozónak adott utasításokat az Adatkezelő határozza meg, az adott utasítások jogszerűségéért is ő felel.
 • Az adatfeldolgozó a részére átadott személyes adatok tekintetében saját részre további adatfeldolgozást vagy adatkezelést nem végezhet.
 • Az adatfeldolgozó köteles betartani az Adatkezelő utasítását az adatfeldolgozásra átadott adatokra vonatkozóan.
 • Ennek megfelelően az adatfeldolgozó a részére átadott adatokat illetően önállóan érdemi döntést nem hozhat (pl. önálló döntése alapján nem törölheti az adatfeldolgozás céljából átadott személyes )
 • Az adatfeldolgozó további ún. al adatfeldolgozót csak az Adatkezelő előzetes írásbeli engedélye alapján vehet igénybe.
 • Amennyiben adatvédelmi incidens az adatfeldolgozónál következik be az adatfeldolgozó köteles azt indokolatlan késedelem nélkül jelenteni az Adatkezelőnek.

 

 

 • Adatkezelő az adattovábbítás és adatfeldolgozás során is maximálisan törekszik az Info tv. és a GDPR előírásinak, elveinek betartására.

 

 

 

 

 

                                                  VIII.    AZ ÉRINTETTEK JOGAI 

 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogait az Info tv. 14.-19. §-ai és 21. §-a, továbbá a GDPR III. fejezete 12-22 és 34. cikkei tartalmazzák. A Tájékoztatóban az érintettek jogait a mindkét jogszabályra figyelemmel foglaljuk össze: 

 

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy jogaik gyakorlására az Adatkezelő X. pontban feltüntetett elérhetőségeit használhatják. 

 

A GDPR szerinti általános szabályok: amelyek teljesítése érdekében az Adatkezelőnek meg kell tenni a szükséges intézkedéseket  

 

 • minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtani.
 • az információkat írásban vagy más módon ideértve az elektronikus utat is kell megadni.
 • az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták a személyazonosságát.
 • ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be a választ is elektronikus úton kell megadni kivéve, ha az érintett másképp kéri.
 • a tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül, a kérelem beérkezésétől egy hónapon belül kell megadni a 15 - 22 cikk szerinti kérelmek kapcsán hozott intézkedésekről és amely határidő szükség szerint amennyiben a kérelem összetett, ill. nagy számú kérelem érkezik az Adatkezelőhöz további két hónappal meghosszabbítható.
 • az Adatkezelőnek legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatni kell az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, ha nem tesz intézkedéseket a kérelme nyomán, ill. egyidejűleg arról hogy a Hatósághoz panaszt nyújthat be és bírósági jogorvoslattal is élhet.
 • a 13. 14 cikkek szerinti információkat, továbbá a 15. cikk és a 22 cikk között nevesített jogok esetén valamint a 34. cikk (tájékoztatás adatvédelmi incidensről) szerinti tájékoztatásokat díjmentesen kell megadni az érintett részére. Amennyiben az érintett kérelme ismétlődő jellegű vagy egyértelműen megalapozatlan (bizonyítása az Adatkezelő dolga) akkor az Adatkezelőnek joga van ésszerű összeg felszámítására.

 

Az egyes érintetti jogok:  

 

 tájékoztatáshoz való jog: GDPR 13. és 14. cikk 

  

Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét: 

 1. az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 2. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
 3. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 4. a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;

  

 

 1. adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 2. adott esetben annak tényét, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat,

 

továbbá ezen felül az Adatkezelőnek tájékoztatást kell adnia

 

 1. személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 2. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 3. a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (érintett önkéntes hozzájárulása különleges személyes adatok kezelésére a webáruház ilyen adatokat nem kér és nem kezel) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 4. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 5. a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

 

Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a fentiekben említett minden releváns kiegészítő információról. 

  emellett tájékoztatási kötelezettség terheli az Adatkezelőt:  

 

 • az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól, és az elhárítására megtett intézkedésekről
 • az adattovábbítás esetén az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről
 • az adatfeldolgozó adatairól abban az esetben, ha adatfeldolgozót vett igénybe.

 

Adatkezelő az elutasított kérelmekről a Hatóságot a tárgyévet követő év január 31.-ig értesíti. A tájékoztatáshoz való jog írásban a Tájékoztató IX. pontjában (az Adatkezelő elérhetőségei) rögzített elérhetőségeken keresztül gyakorolható.  

 

 személyes adatokhoz való hozzáférési jog: GDPR 15 cikk 

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

  o az adatkezelés céljai, o az érintett személyes adatok kategóriái, 

  

                                                                                                      - 22 -                                                  

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket, 

 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontja,
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

  

 helyesbítéshez való jog: GDPR 16 cikk 

  

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Amennyiben a helyesbítéshez szükséges adatok az Adatkezelő rendelkezésére állnak akkor az adatok helyesbítését az adatkezelő automatikusan külön erre irányuló kérelem nélkül is elvégzi.  

 

 törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”): GDPR 17. cikk 

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

 

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

  

Ugyanakkor a törléshez (elfeledtetéshez) való jog nem abszolút, tehát nem alkalmazható, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

  

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásacéljából,  o a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, 

 

  

                                                                                                      - 23 -                                                  

 

a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, 

 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

 adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog: GDPR 18. cikk 

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

  

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Amennyiben az érintett adatai korlátozás alá kerültek az Adatkezelő a korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintetteket.

 

 adathordozhatósághoz való jog: GDPR 20 cikk 

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek az adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul és automatizált módon történik. 

  

Ugyanakkor ezen jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot, és nem érintheti hátrányosan mások jogait és kötelezettségeit. 

 

 tiltakozáshoz való jog: GDPR 21. cikk 

  

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az alábbiakon alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is: 

 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

  

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

  

- 24 - 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

  

   automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:  GDPR 22. cikk 

  

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez a jogosultság nem alkalmazható abban az esetben, ha a döntés: 

  

 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

  

A GDPR értelmében „profilalkotásnak” minősül a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják. 

 

 

  

 1. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 

 

Az Info tv. előírásai alapján az érintett tiltakozása esetén az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

  

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

  

 

Ha az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a hivatkozott határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. 

 

Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, az értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja. 

Ha az adatkezelő az értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva -

25 -                                                   

álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az

érintettet is perbe hívhatja. 

  

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. 

 

A GDPR rendelkezései alapján, amennyiben az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett 1522 cikkeken alapuló kérelme nyomán késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.  

  

 • bírósági jogérvényesítés:  

  

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint azokban az esetekben, amikor az érintett tiltakozhat a személyes adatának kezelése ellen, az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

 

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. 

 

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi. 

  

 • kártérítés és sérelemdíj:  

  

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. 

  

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. 

  

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. 

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 

  

A fenti jogorvoslati lehetőségeken túlmenően az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulhat, melynek feladata a személyes adatok védelméhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése. 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon:           +36 (1) 391-1400 

Fax:                 +36 (1) 391-1410 

E-mail:            ugyfelszolgalat@naih.hu 

URL:               http://naih.hu 

 

- 26 - 

Tájékoztató     az        érintetti           jogok   gyakorlásához            kapcsolódó     panaszok         vizsgálatáról: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html  

 

 

  

 1. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS A TÁJÉKOZTATÓVAL KAPCSOLATOS SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK

 

ADATKEZELŐ:  

  

CÉGNÉV: Sky Side Trade Korlátolt Felelősségű Társaság 

  

CÉGJEGYZÉKSZÁM: Cg.  

01-09-386086

  

SZÉKHELY: 1211 Budapest, Kiss János altábornagy u. 63. 3/39.  

  

ADÓSZÁM: 29300574-2-43

EMAIL CÍM: info@elektroside.hu  

  

TELEFONSZÁM: 06-20-3289158  

  

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ:  NÉV: Sváb Kovácsné Márton Andrea  

  

TELEFONSZÁM: 06-20-3289158  

  

EMAIL CÍM: info@elektroside.hu  

 

 

 

 

  

JELEN TÁJÉKOZTATÓ SZERZŐI JOGI MŰNEK MINŐSÜL, AMELY UTÁN A SZERZŐI JOGI VÉDELEM KIZÁRÓLAG A TÁJÉKOZTATÓ KÉSZÍTŐIT  

ILLETI  MEG.        ENNEK      MEGFELELŐEN  TILOS      A     TÁJÉKOZTATÓ  

KÉSZÍTŐINEK     KIFEJEZETT ÍRÁSOS HOZZÁJÁRULÁSA     HIÁNYÁBAN

JELEN TÁJÉKOZTATÓ TARTALMÁT AKÁRCSAK RÉSZBEN IS HARMADIK SZEMÉLY RÉSZÉRE       LEMÁSOLNI,       ÁTDOLGOZNI,       MINTAKÉNT,

SABLONKÉNT FELHASZNÁLNI, ÉRTÉKESÍTENI, VAGY – IDE NEM ÉRTVE A SZERZŐI      JOGRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN      MEGHATÁROZOTT

FELTÉTELEK SZERINTI SZABAD FELHASZNÁLÁS ESETEIT – BÁRMILYEN

EGYÉB MÓDON FELHASZNÁLNI (TOVÁBBIAKBAN: ENGEDÉLY NÉLKÜLI FELHASZNÁLÁS). AZ ENGEDÉLY NÉLKÜLI FELHASZNÁLÁS KÖRÉBE

TARTOZÓ MAGATARTÁST MEGVALÓSÍTÓ SZEMÉLY TUDOMÁSSAL BÍR

ARRÓL, HOGY EMIATT A SZERZŐI JOGI JOGOSULTAK A POLGÁRI JOG SZABÁLYAI SZERINT KÁRTÉRÍTÉSI KÖVETELÉSSEL FOGNAK ÉLNI VELE SZEMBEN.  

 

 

- 27 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

 

 

 

 

 

 

  

Sky Side Trade Korlátolt Felelősségű Társaság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 2021.06.07

TARTALOMJEGYZÉK  

 

 

 

  

 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA

............................-----------------------------------------------------------------------------------------------2 II.

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK.................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 

-III.                  AZ  ADATKEZELÉS  ELVEI,  JOGALAPJA,  IDŐTARTAMA .................................................--------------------------------------------------------------------------------7 -

 1.                                                  AZ      ADATKEZELŐ       EGYES

ADATKEZELÉSEI.....................................................................--------------------------------------10 

 • AZ ADATKEZELÉS

BIZTONSÁGA.............................................................................................- 16 ------------------------

 • COOKIE-K

                                                                                                                                                                           (SÜTIK)

KEZELÉSE..............................................................................................-----------------------------17 

 • ADATTOVÁBBÍTÁS,

ADATFELDOLGOZÁS........................................................................------------------------------20 

 • AZ ÉRINTETTEK

JOGAI...........................................................................................................--------------------------21 

 • tájékoztatáshoz való jog: GDPR és 14. cikk..........................................................................- 21 -
  • személyes adatokhoz való hozzáférési jog: GDPR 15 cikk ........................................................- 22 -
  • helyesbítéshez való jog: GDPR 16 cikk........................................................................................- 23 - törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”): GDPR 17. cikk.................................................- 23 -  adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog: GDPR 18. cikk.........................................- 24  adathordozhatósághoz való jog: GDPR 20 cikk .........................................................................- 24 tiltakozáshoz            való     jog:      GDPR 21.       cikk

........................................................................................- 24  

 • automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: GDPR cikk

.....- 25  

-  

 1. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK .........................................................................................- 25 -
 2. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS A TÁJÉKOZTATÓVAL

KAPCSOLATOS SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK.....................................................................- 27 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, HATÁLYA 

 

A Sky Side Trade 

Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) a jelen adatkezelési tájékoztatóban (továbbiakban: Tájékoztató) mutatja be az Adatkezelőként általa kezelt személyes adatokra vonatkozó adatkezelési gyakorlatát. 

  

Adatkezelő a természetes személy partnerei és ügyfelei személyes adatainak kezelését kiemelten fontosnak tartja, ennek megfelelően a személyes adatokat bizalmasan kezeli és adatok biztonsága érdekében megtesz minden szükséges – technikai, szervezési – intézkedést. E körben az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Tájékoztatóban rögzített adatkezelése megfelel a vonatkozó – magyar és Európai Uniós – jogszabályokban foglaltaknak, ezen belül is mindenekelőtt a 2018. május 25. napját követően kötelezően alkalmazandó GDPR előírásainak. 

  

A Tájékoztató megalkotása során az Adatkezelő a jogszabályokon kívül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH/Hatóság) ajánlásaira, tájékoztatóira ezen belül is mindenekelőtt az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló 2015. szeptember 29. napján kiadott ajánlásában és a 2016. július hónapban kiadott webáruházakra vonatkozó adatvédelmi követelményekről szóló tájékoztatójában rögzítettekre is figyelemmel volt. 

  

A Tájékoztatót, annak tartalmát az Adatkezelő bármikor jogosult megváltoztatni. A releváns magyar jogszabályok (Info tv. Eker tv. Grt. stb.) GDPR-hez történő „igazítását” követően az Adatkezelő az esetlegesen szükséges módosításokat elvégzi és a Tájékoztató hatályos változatát a weboldalán haladéktalanul közzéteszi: www.elektroside.hu. A Tájékoztatóban foglaltakat az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek fogadja el, azokat betartva jár el a személyes adatok kezelése során. 

 

 

  

- 2 - 

 

 

 

Az Tájékoztató kapcsán felmerült kérdéseit az alábbi email címre, vagy a X. pontban megadott egyéb elérhetőségeire várja az Adatkezelő: 

  

info@elektroside.hu 

  

Az Adatkezelő adatkezeléseit az alábbi jogszabályok határozzák meg: 

  

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény (a továbbiakban: Info tv.), 

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),
 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmtv.)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv tv.)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker tv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.)
 • a 2012. évi CLIX tv. a postai szolgáltatásokról (a továbbiakban: Posta tv.)       az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Ehtv.) 

  

A Tájékoztató célja: rögzíti az Adatkezelő által kezelt természetes személyek (érintettek) adatainak kezelésére vonatkozó elveket, tájékoztatja az érintetteket a személyes adataikkal kapcsolatban őket az Adatkezelővel szemben megillető jogaikról, azok gyakorlásának módjáról, a webáruház által kezelt személyes adatokról, illetve a jogok gyakorlásához szükséges adatkezelői elérhetőségekről és jogorvoslati formákról. 

  

A Tájékoztató emellett tükrözni kívánja az Adatkezelő elkötelezettséget az adatvédelem területén és törekvését arra, hogy a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak és a NAIH állásfoglalásoknak megfelelő adatkezelési gyakorlatot folytasson. 

 

A Tájékoztató időbeli hatálya: 2021.06.07. napjától visszavonásig, vagy a Tájékoztató módosításáig. 

  

A Tájékoztató személyi hatálya: a Tájékoztató személyi hatálya kiterjed az Adatkezelőre és az Adatkezelő adatkezelése révén érintett valamennyi természetes személyre. 

  

A Tájékoztató tárgyi hatálya: a tárgyi hatály az Adatkezelő valamennyi adatkezelésére kiterjed attól függetlenül, hogy az elektronikus vagy papír alapú. 

 

 

  

 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 

 

A Tájékoztatóban használt kiemelten fontos fogalmak meghatározását és ahol indokoltnak tartjuk magyarázatát (dőlt betűvel szedve) az alábbiakban rögzítjük a GDPR és az Info tv. fogalom meghatározásával egyezően: 

  

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy. Ilyen pl. a webáruházba regisztráló, az ott vásárló vagy a webáruház hírlevelére feliratkozó természetes személy.  

 

 

az érintett jogai a GDPR alapján: tájékoztatáshoz való jog, személyes adatokhoz való hozzáférés joga, helyesbítés joga, törléshez való jog, adatkezelés korlátozásához való jog, adathordozhatósághoz való jog, tiltakozáshoz való jog ideértve a profilalkotást is, bírósághoz, Hatósághoz fordulás joga, ezek határideje, eljárási szabályai, kártérítés, sérelemdíj. Az itt felsorolt érintetteket megillető jogok részletes magyarázata, kifejtése a VIII. fejezetben található. 

 

adatkezelő Info tv.: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Jelen webáruház esetén a Tájékoztató X. pontjában rögzített személy.  

 

adatkezelő GDPR: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. Lásd az előző ponthoz fűzött magyarázatot.  

 

adatkezelés Info tv.: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. Ilyen pl. a webáruházban vásárló természetes személyeknek a vásárláshoz szükséges adatainak kezelése, tárolása.  

 

adatkezelés GDPR: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. Lásd az előző ponthoz fűzött magyarázatot.  

 

adattovábbítás Info tv.: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. 

 

adatfeldolgozó Info tv.: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi. Ilyen személyek pl. a tárhelyszolgáltató, futárszolgálat, diszpécserszolgálat; a könyvelők, akik a részükre átadott adatokat az adatkezelő utasításainak megfelelően kötelesek kezelni, az átadott adatok vonatkozásában saját maguk részére adatgyűjtést nem végezhetnek, az adatokkal önállóan érdemi döntést (pl. az adat törlése) nem hozhatnak.  

adatfeldolgozó GDPR: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Lásd az előző ponthoz fűzött magyarázatot.  

 

adatfeldolgozás Info tv.: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik. 

 

  

adattörlés Info tv.: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem

lehetséges. 

 

adatmegjelölés Info tv: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából. 

 

adatzárolás Info tv.: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy

meghatározott időre történő korlátozása céljából. 

 

adatmegsemmisítés Info tv.: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. Pl. a számítógépes nyilvántartásból való végleges törlés, vagy a papír alapú nyilvántartás bármilyen módon pl. iratmegsemmisítő útján történő megsemmisítése.  

 

személyes adat Info tv.: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Ilyen pl.: a webáruházban vásárló természetes személy neve, e-mail címe, szállítási címe stb.  

 

személyes adat GDPR: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Lásd az előző ponthoz fűzött magyarázatot.  

 

különleges adat: Info tv.: a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat. 

 

genetikai adat GDPR: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered. 

 

biometrikus adat GDPR: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat. 

 

egészségügyi adat GDPR: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról. 

 

az adatkezelés korlátozása GDPR: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából; pl. abban az esetben, ha az érintett vitatja az adatok pontosságát, vagy az adatkezelés jogosságát.  

 

profilalkotás GDPR: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják. 

 

álnevesítés GDPR: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni. 

 

címzett GDPR: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. 

 

harmadik személy Info tv.: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval. 

 

harmadik fél GDPR: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. 

 

hozzájárulás Info tv.: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Ilyen pl. webáruház esetén, amikor az érintett a hírlevél küldéshez szükséges négyzetet kipipálja.  

 

az érintett hozzájárulása GDPR: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. Lásd az előző ponthoz fűzött magyarázatot.  

 

adatállomány Info tv.: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége. 

 

nyilvántartási rendszer GDPR: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető. 

 

adatvédelmi incidens Info tv.: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés. 

 

adatvédelmi incidens GDPR: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

weboldal/honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett www.elektroside.hu weboldal. 

 

 

közösségi oldal:                                 az(ok) az oldal(ak), amelyeket az Adatkezelő felügyel, gondoz.

https://huhu.facebook.com/people/Attila-Sv%C3%A1b-kov%C3%A1cs/100006382095603  

 

 

 

 

 

 

 

 

III.      AZ ADATKEZELÉS ELVEI, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA 

 

GDPR és az Info tv. előírásai alapján az Adatkezelő által tiszteletben tartott és magára nézve kötelezően alkalmazott adatkezelési elvek az alábbiak:  

 

 

  

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. 

 

Célhoz kötöttség elve: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk

(1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés. 

 

Adattakarékosság elve: a személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk. 

 

Pontosság elve: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék. 

 

Korlátozott tárolhatóság elve: a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel. 

 

Integritás és bizalmas jelleg elve: a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. 

 

Elszámoltathatóság elve: az adatkezelő felelős az előzőekben felsorolt elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására. 

 

Szükségesség és arányosság elve: lényegét tekintve megegyezik az adattakarékosság elvével. 

 

Privacy by design elve: bár ezt az elvet konkrétan nem nevesíti ilyen néven a GDPR, de a Preambulum 78. cikkében és a Rendelet 25. cikkében egyértelműen megtalálható. Lényege: egy olyan tudatos adatvédelmi gondolkodásmód, amelyre figyelemmel az adatkezelő az adatkezelés során, ill. az adatkezelés módjának meghatározásakor olyan technikai és szervezési intézkedéseket pl. az álnevesítést hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelem elveinek, másrészt az érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.  

 

Az adatkezelés jogalapja az Info tv. és a GDPR alapján  

  

Info tv.  

A személyes adatok kezelésének jogalapja az Info tv. rendelkezései alapján az érintett részéről adott előzetes önkéntes hozzájáruláson vagy kötelező – valamely jogszabály által elrendelt – adatkezelésen, mint pl. az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL tv. rendelkezésen alapul. 

 

De ilyen jogszabály az Eker tv. is, amelynek 13/A § alapján a webáruház üzemeltetését ellátó Adatkezelő a szolgáltatást elektronikus úton igénybe vevő (távollevő) érintett személlyel a szerződés létrehozására, módosítására, teljesítésének figyelemmel kisérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az abból származó követelések érvényesítése érdekében kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet. Tipikusan ilyen helyzet történik webáruházban vásárlás esetén.  

 

Az adatkezelés jogalapja tekintetében az Info tv. 5. §-a, 6. §-a, valamint a 20. §-ának rendelkezései relevánsak.  

 

Az adatkezelések jelentős része az érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul. Az Adatkezelő által üzemeltetett webáruházban sincs ez másként. Az 5. § alapján az érintett részéről történő előzetes, önkéntes hozzájárulást az adatkezelő előzetes tájékoztatásának kell megelőznie. Az érintett önkéntes hozzájárulására tipikus példa, amikor az érintett a hírlevél küldésre feliratkozik a jelölőnégyzet kipipálásával, míg az adatkezelő előzetes tájékoztatására az, amikor a webáruház weboldalának használata során az érintett pl. a regisztráció és a vásárlás előtt megismeri és elfogadja jelen Tájékoztatót és az ÁSZF-et.  

 

Az Info tv. 6. § (3) bekezdése alapján a 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. 

 

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek. 

 

Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából - e törvény alapján - az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. 

 

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában 

 1. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

 

  

 1. az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is

kezelheti. 

 

Az Info tv. 20 §-a emellett számos egyéb – az alábbiakban hivatkozott – előírást is rögzít az érintett előzetes tájékoztatásának követelményével kapcsolatosan: 

 

 • Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 

 • Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet a (2) bekezdés szerinti információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

 

 • Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, (kifejezetten ebbe a körbe tartozik az Adatkezelő által üzemeltetett jelen webáruház is) a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

  

 1. az adatgyűjtés ténye,
 2. az érintettek köre,
 3. az adatgyűjtés célja,
 4. az adatkezelés időtartama,
 5. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 6. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
 7. ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma

 

GDPR:  

 

A GDPR 6 cikke alapján az adatkezelés jogszerűsége abban az esetben áll fenn, amennyiben az alábbi feltételek valamelyike (ezekből legalább egy) teljesül: 

 

 1. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; webáruház regisztráció, hírlevél küldés

  

 1. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; webáruházban vásárlás

  

 1. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; Webáruházban vásárlás esetében bizonylatok megőrzésének kötelezettsége a számvitelről szóló 2000 évi C tv. alapján

 

 

 

 

 1. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges; webáruházban vásárlás esetében nem releváns humanitárius vészhelyzet, életveszély

  

 1. az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; webáruházban vásárlás esetében szintén nem releváns közhatalmi jogosítványok gyakorlása körében

  

 1. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

  

Az első albekezdés f) pontja nem alkalmazható a közhatalmi szervek által feladataik ellátása során végzett adatkezelésre. 

 

A webáruház által kezelt személyes adatok jogalapját az Adatkezelő a Tájékoztató IV. pontjában minden egyes adatkezelési tevékenység esetében külön-külön feltünteti függetlenül attól, hogy az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán, vagy jogszabály által elrendelt kötelező adatkezelésen alapul. 

 

Az adatkezelés(ek) időtartama  

 

Az adatkezelések időtartamát az Adatkezelő a Tájékoztató IV. pontjában szintén minden egyes adatkezelési tevékenység esetében külön-külön feltünteti függetlenül attól, hogy az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán vagy jogszabály által elrendelt kötelező adatkezelésen alapul. 

 

 

  

                      IV.    AZ ADATKEZELŐ EGYES ADATKEZELÉSEI 

 

Az Adatkezelő az általa kezelt egyes személyes adatok kapcsán feltünteti az alábbiakat: 

 • az adatkezelés jogalapja
 • az érintettek köre
 • a kezelt adatok köre
 • az adatkezelés célja
 • az adatkezelés időtartama
 • az adatszolgáltatás elmaradásának következménye
 • adatfeldolgozó személye, adatfeldolgozás célja
 • adattovábbítás esetén annak jogalapja az adattovábbítás címzettje

 

Adatkezelő a webáruház üzemeltetése során az az alábbi adatok kezelését végzi:  

 

 

  

 Regisztráció a webáruházban o az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja. 

 • az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki regisztrációt követően a webáruházban vásárolni kíván
 • kezelt adatok köre: felhasználónév, e-mail cím, jelszó
 • az adatkezelés célja: lehetővé teszi, hogy a vásárló (érintett) a webáruházban saját fiókot hozhasson létre, amelybe belépve a vásárlásait bonyolíthatja

 

                                                                                                      - 10 -                                                  

 • adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. o az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a regisztráció meghiúsulása o

adatfeldolgozó: Sky Side Trade Korlátolt Felelősségű Társaság

., székhelye: *1211 Bp. Kiss János alt. u. 63 

3*/39***        https://elektroside.hu             /,           o online         tárhely/webáruház technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából 

  

 Vásárlás a webáruházban  o az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, az Eker tv. 13/A-a, a 

Számv. tv. 169. § (2) bekezdése o az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki a webáruház kínálatában lévő termékek/szolgáltatások közül vásárolni kíván  o kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám, számlázási és szállítási adatok (településnév, út, utca, tér stb., házszám, emelet, ajtószám) a megrendelt termék(ek) azonosító adatai és mennyisége, a megrendelt termék(ek) ellenértéke (fizetendő végösszeg) a választott fizetési és szállítási mód, a vásárlás dátuma, az érintett születési helye, ideje. 

 • az adatkezelés célja: a webáruházban történő vásárlás lebonyolítása, a megrendeléshez szükséges számla kiállítása, a vásárló nyilvántartása, azonosítása, a megrendelt termék kiszállítása, kapcsolattartás, számviteli kötelezettség teljesítése és ehhez kapcsolódóan a vásárlás és fizetés dokumentálása, könyvelési feladatok végzése, nem fizetés esetén jogi lépések (fizetési meghagyás és végrehajtás indítása)
 • az adatkezelés időtartama: a Számv. tv 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év o az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a webáruházban történő vásárlás meghiúsulása
 • adatfeldolgozó:

BAT-RÉ PLUS 2020 Kft., székhelye: 1211 Budapest Kiss János alt. u. 63 3/39 https://elektroside.hu/ , online tárhely/webáruház technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából 

 

 • adattovábbítás:

bankkártyás fizetés esetén: a fizetés (tranzakció) időpontja, összege a vásárló azonosítója a webáruház online fizetési felületét biztosító *OTP ********* Bank felé 

Paypalon keresztül történt fizetés esetén: a webáruházban vásárló érintett neve, fizetéshez kapcsolódó információk: dátum, összeg a PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A.Société en Commandite par ActionsRegistered Office: 5th Floor 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg RCS Luxembourg B 118 349 termék(kek) kiszállítása esetén: a címzett neve, postai (szállítási címe) a vásárlás összege Sprinter adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges, ill. a termékek kiszállítása esetén a Posta tv. 54. § (1) bekezdése 

 

  

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység  

  

Az adatfeldolgozó megnevezése: SPRINTER Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Az adatfeldolgozó székhelye: 1097 Budapest, Táblás utca 39.  

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1/803-6300  

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@sprinter.hu  

   

   

                                                                                                      - 11 -                                                  

  

Az adatfeldolgozó megnevezéseGLS General Logistics Systems Hungary Csomag-  

Logisztikai Kft.Felelősségű Társaság                                                                

Az                           adatfeldolgozó                            székhelye: 2351                           Alsónémedi  

GLS Európa u. 2.Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 802 0265 Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@gls-hungary.com  

  

 Marketing adatbázis, hírlevél, reklám küldés o az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, a Grt. 6. § (1) és (5) bekezdése 

 • az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az adatkezelő hírlevél szolgáltatását igénybe veszi a hírlevélre való feliratkozással, a személyes adatainak megadása mellett
 • a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, a direktmarketing célú üzenetekhez és a hírlevél, reklám üzenetekhez adott hozzájárulás
 • az adatkezelés célja: az érintett számára tájékoztatás nyújtása az Adatkezelő különböző szolgáltatásairól hírlevél és reklámüzenetek formájában (pl.: akciók, hírek, események, szolgáltatások, árak változása, új funkciók a webáruházban, marketing célú adatbázis építése stb.). A hírlevélről és reklám üzenetekről az érintett bármikor díjmentesen és mindennemű kötöttség, feltétel nélkül leiratkozhat a … infolektroside.hu……………………..… email címre küldött leiratkozási kérelem útján. Továbbá személyre szabott marketing ajánlatok küldése. o az adatkezelés időtartama: az érintett leiratkozásáig, vagy az érintett kérésére történő törlésig. Ezeken az eseteken kívül az Adatkezelő a hírlevélre feliratkozottak listáját kétévente felülvizsgálja és a további hírlevelek küldéséhez megerősítő e-mailt kér. Amennyiben az érintett 1 héten belül nem küld megerősítő e-mailt, abban az esetben az Adatkezelő törli az érintettet a hírlevél listáról.
 • az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az érintett nem kap hírlevelet, ill. a korábban feliratkozott érintett a megerősítő e-mail hiányában további hírleveleket már nem kap. o adatfeldolgozó: BAT-RÉ PLUS 2020 , székhelye:

***https://elektroside.hu/ / /Budapest 1211 Kiss János altb u 63,        online        tárhely/ webáruház technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából 

 

  

Adattovábbítás  

  

A www.arukereso.hu (Online Comparison Shopping Kft.. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) Megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mailcíme, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat a Online Comparison Shopping Kft... a www.arukereso.hu  

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli. Az e körben továbbított adatok adatkezelőjének a Online Comparison Shopping Kft minősül.  

  

  

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás  

Az adatfeldolgozó megnevezése UNAS Online Kft.. Az adatfeldolgozó elérhetőségei: Email cím: unas@unas.hu  

   

Székhely: 9400 Sopron, Major köz 2. I/15.  

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.  

  

 

 

 Ajánlatkérés o az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja 

o az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelőtől egyedi ajánlatot kér valamely termék értékesítése, vagy szolgáltatása kapcsán, a személyes adatainak megadása mellett 

 

 

  

                                                                                                      - 12 -                                                  

 • a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, (postai úton érkezett kérés esetén az ajánlatot kérő személy értesítési címének adatai: település neve, út, utca, tér stb, házszám, emelet ajtó, irányítószám) a webáruházban elérhető termékek/szolgáltatások megnevezése, mennyisége, ill. az ajánlatkérő által támasztott speciális igények a szállításra, fizetésre stb., az ajánlat tartalma
 • az adatkezelés célja: az érintett számára megfelelő ajánlat adása és az ehhez szükséges kapcsolattartás
 • az adatkezelés időtartama: az adott ajánlat érvényességi idejének lejártáig o az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az ajánlatkérés meghiúsulása o adatfeldolgozó: elektronikus úton érkezett kérés esetén az BAT-RÉ PLUS 2020 , székhelye: ***1211 Bp Kiss János alt. u. 63 3/39, online tárhely/webáruház technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából

  

 Információkérés 

 • az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés
 1. a) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja
 • az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelőtől információt kér a a webáruház szolgáltatásaival kapcsolatosan személyes adatainak megadása mellett és kérése nem tartozik sem az ajánlatkérés, sem a panasz és minőségi kifogás körébe. o a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, (postai úton érkezett kérés esetén az információt kérő személy értesítési címének adatai: település neve, út, utca, tér stb, házszám, emelet ajtó, irányítószám) a kérés tartalma 
 • az adatkezelés célja: az érintett számára információ (válaszadás) nyújtása.
 • az adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig
 • az adatszolgáltatás  elmaradásának  következménye:  az  információkérés meghiúsulása 
 • adatfeldolgozó: elektronikus úton érkezett kérés esetén az Sky Side Trade Korlátolt Felelősségű Társaság , székhelye: *1211 Bp. Kiss János alt. u. 63 3/39 https://elektroside.hu/ , online tárhely/webáruház technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából 

  

 • Panaszok és minőségi kifogások kezelése o az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és az Fgytv. 17/A § (7) bekezdése o az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelőnél szóban személyesen vagy telefonon, vagy írásban panasszal és/vagy minőségi kifogással él a webáruházból rendelt termékkel/szolgáltatással szemben, vagy a termék/szolgáltatás forgalmazásával, értékesítésével összefüggő okból kifolyólag – pl. késedelmes szállítás – kifogást támaszt az Adatkezelő magatartásával, eljárásával, tevékenységével, mulasztásával stb. kapcsolatosan. o a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, (postai úton érkezett panasz esetén a panaszt tevő személy értesítési címének adatai: település neve, út, utca, tér stb, házszám, emelet ajtó, irányítószám) telefonon érkezett bejelentés alapján: a hangfelvétel egyedi azonosítószáma, telefonszám, hívás időpontja, a telefonbeszélgetés rögzítése a webáruházból vásárolt és panasszal, minőségi kifogással érintett termék/szolgáltatás megnevezése, vételára, egyéb azonosítója, a minőségi hiba leírása, az egyéb jellegű panasz tartalma, kifejtése, annak bizonyítékai, az érintett által érvényesíteni kívánt igény a panasz és/vagy minőségi kifogás rendezésének 

módja, a jegyzőkönyv adatai: felvételének helye, ideje, aláíró neve, aláírása 

 • az adatkezelés célja: az Adatkezelő és a vásárló közötti esetleges jogvita eldöntéséhez bizonyíték szolgáltatása,      a      webáruház      által      forgalmazott 

 

  

                                                                                                      - 13 -                                                  

termékekkel/szolgáltatásokkal valamint az Adatkezelő forgalmazásával, értékesítésével összefüggő okból felmerülő panaszok, minőségi kifogások hatékony kezelése az ehhez szükséges kapcsolattartás, utólagos bizonyíthatóság 

 • az adatkezelés időtartama: az Fgytv. 17. § (7) bekezdése alapján a beérkezett panaszokról, minőségi kifogásokról felvett jegyzőkönyvek és válaszok másolati példányai esetén öt év, míg az esetleges visszárubizonylatok, számlák esetén a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év, telefonon érkezett panasz, minőségi kifogás esetén a hangfelvétel őrzése az Fgytv. 17/B (3) bekezdése alapján 5 év. A hangfelvételhez tartozó egyedi azonosítószámról, a felvétel díjmentes rendelkezésre bocsátásáról az érintettet a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatja az Adatkezelő
 • az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a panasz és a minőségi kifogás kezelésének elmaradása
 • adatfeldolgozó:

elektronikus úton érkezett panasz/minőségi kifogás esetén az BAT-RÉ PLUS 2020 Korlátolt Felelősségű Társaság

., székhelye: 1211 Bp. Kiss János altb.u 63 https://elektroside.hu/ ,online tárhely/webáruház technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából telefonon érkezett panasz/minőségi kifogás esetén (amennyiben van ilyen) az ügyfélszolgálatot üzemeltető vállalkozás (**Sky Side Trade Korlátolt Felelősségű Társaság  Kft 1211 Budapest Kiss János altb u.63) 

  

 • Javításra átvétel o az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja o az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki a webáruházból rendelt terméket (amennyiben erre a webáruház kifejezett tájékoztatása alapján lehetőség van) az Adatkezelő részére küldi vissza javítási célból garanciaidőn belül, ill. ilyen lehetőség fennállta (ilyen jellegű vállalás) esetén (erre vonatkozó bővebb információ az ÁSZFben) garanciaidőn túl is. 
  • a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, (postai úton érkezett javítási igény esetén az igénybejelentéssel élő személy értesítési címének adatai: település neve, út, utca, tér stb, házszám, emelet ajtó, irányítószám), telefonszám, a webáruházból vásárolt és javításra visszaküldött termék megnevezése, vételára, egyéb azonosítója, a javítást szükségessé tevő hiba leírása.
  • az adatkezelés célja: a webáruház által forgalmazott termékeknek a garanciaidőn belül és azon túl történő javítása, kapcsolattartás
  • az adatkezelés időtartama: az Fgytv. 17. § (7) bekezdése alapján a beérkezett panaszokról, minőségi kifogásokról felvett jegyzőkönyvek és válaszok másolati

példányai esetén öt év, míg az esetleges visszárubizonylatok, számlák esetén a 

Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év o az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a javítás elvégzésének meghiúsulása o adatfeldolgozó

elektronikus úton érkezett javítási igény esetén a Sky Side Trade Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 1211 Bp Kiss János alt. u. 63 3/39 https://elektroside.hu /online tárhely/webáruház technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából 

 • adattovábbítás: termék(kek) szállítása esetén: a címzett neve, postai (szállítási címe) a vásárlás összege a Sprinter Futárszolgálat 
 • adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges, ill. a termékek szállítása esetén a Posta tv. 54. §
  • bekezdése

 

  

                                                                                                      - 14 -                                                  

 • Termékértékelés, és annak nyilvánosságra hozatala o az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, az Eker. tv. 13/A §-a és a

Grt. 6 § (1) és (5) bekezdése o az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki a webáruházból rendelt termékről/szolgáltatásról annak átvételét/felhasználását követően szöveges vagy pontszámos értékelést kíván adni és hozzájárul az értékelés nyilvánosságra hozatalához 

 • a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, a termék/szolgáltatás azonosító adatai, az értékelés pontszáma, a nyilvánosságra hozatal esetében az értékelést adó vezetéknevének kezdőbetűje, keresztneve, az értékelés pontszáma és szövege
 • az adatkezelés célja: a webáruház által forgalmazott termékeknek/szolgáltatásoknak az értékelése, a potenciális vásárlók, érdeklődők vásárlással kapcsolatos döntésének megkönnyítése, az értékelés alapján a kiszolgálás javítása, vásárlói szokások elemzése, marketing célokra felhasználása
 • az adatkezelés időtartama: az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig o az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a termékértékelés és annak nyilvánosságra hozatalának elmaradása
 • eldolgozó: Sky Side Trade Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: *1211 Bp. Kiss János altb.u. 63 3/39 https://elektroside.hu/ online tárhely/webáruház technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából

  

 • Nyereményjáték szervezése o az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja az Eker. tv. 13/A §-a és a Grt.

6 § (1) és (5) bekezdése o az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelő részéről a webáruházzal összefüggésben szervezett nyereményjátékban – a meghirdetett játékszabályok szerint – részt kíván venni  

 • a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, a nyertes személy szállítási címének adatai: település neve, út, utca, tér stb, házszám, emelet ajtó, irányítószám
 • az adatkezelés célja: az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékon történő részvétel, a sorsolás lebonyolítása, a nyertesek értesítése, a nyeremény megküldése
 • az adatkezelés időtartama: a kisorsolt termékek garanciális idejének lejártáig a nyereményjátékban résztvevő érintettek adatai, illetve a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alá tartozó bizonylatok esetében nyolc évig
 • az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a nyereményjátékban történő részvétel kizártsága
 • adatfeldolgozó: Sky Side Trade Korlátolt Felelősségű Társaság 1211 Bp. Kiss János alt.u .63 https://elektroside.hu/ online tárhely/webáruház technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából o adattovábbítás

nyeremények kiszállítása esetén: a címzett neve, postai (szállítási címe) e nyeremény azonosító adatai, értéke a) a Sprinter Futárszolgálat felé 

 • adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges, ill. a termékek szállítása esetén a Posta tv. 54. §
  • bekezdése

  

 • Közösségi oldalakon történő jelenlét o az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja

 

   

                                                                                                      - 15 -                                                  

 • az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki regisztrált az adott közösségi oldalon (*Facebook) és az Adatkezelő közösségi oldalát és azon megjelenő tartalmakat megosztja, kedveli (lájkolja) önként követi. o a kezelt adatok köre: az érintett adott közösségi oldalon regisztrált neve, fényképe, e-mail címe a webáruházzal összefüggésben küldött véleménye, üzenete
 • az       adatkezelés  célja:     az        adott    közösségi        oldalon            a          webáruház termékeinek/szolgáltatásainak megosztása, lájkolása és ezáltal a webáruház minél ismertebbé, népszerűbbé tétele az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékon történő részvétel, a sorsolás lebonyolítása, a nyertesek értesítése, a nyeremény megküldése 
 • az adatkezelés időtartama: az érintett törlésre irányuló kéréséig
 • az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az Adatkezelő közösségi oldalain történő megjelenés kizártsága
 • adatfeldolgozó: Sky Side Trade Korlátolt Felelősségű Társaság 1211 Bp Kiss János alt. u. 63 3/39:, online tárhely/webáruház technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából. 

 

 

  

                                           V.    AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA 

 

Adatkezelő ezúton tájékoztatja a webáruházának látogatóit, vásárlóit, valamint a webáruházában regisztráló személyeket, hogy az Info tv. 6. §-a és a GDPR 32. cikk (1) bekezdése és a GDPR Preambulum (83) bekezdése alapján minden tőle telhető technikai és szervezési intézkedést meghozott és folyamatosan meghoz annak érdekében, hogy az adatkezelés kapcsán a személyes adatok védelmét az Info tv. és a GDPR előírásainak megfelelően biztosítani tudja. 

  

Adatkezelő olyan saját adatbiztonsági szabályzat(ok) és eljárás(ok) kialakítását végezte el, amely(ek) alkalmasak arra, hogy az általa kezelt adatok kockázati mértékének megfelelő adatbiztonságot garantálják, különös tekintettel a jogosulatlan hozzáférés, törlés, megsemmisítés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal megakadályozására. 

  

Adatkezelő az előző pontban felsorolt kritériumok teljesítésének érdekében az alábbi konkrét adatbiztonsági intézkedéseket hozta: 

  pl:  pl.: jelszóvédelem a számítástechnikai eszközökön pl.:

jelszóváltoztatás havonta 1… alkalommal 

Adatkezelő amellett, hogy folyamatosan törekszik arra, hogy csak olyan adatot kezeljen, amelyre az adatkezelés céljához feltétlenül szükséges, azokat is csak addig, amíg szükséges, különös figyelmet fordít a webáruház informatikai védelmének folyamatos fenntartására, biztosítására. 

 

Adatkezelő az adatkezelésekben érintett munkatársainak az adatvédelemmel kapcsolatos megfelelő szintű felkészítéséről gondoskodik. 

 

Az Adatkezelő a IV. pontban felsorolt célokból és jogalap alapján kezelt adatkezelések során – ideértve azok tárolását, törlését, helyesbítését – folyamatosan gondoskodik arról is, hogy az érintettek adatainak védelmi szintje a jogszabályok szerinti elvárt mértékű legyen. 

 

Amennyiben az adatkezelő jelen pontban felsorolt adatbiztonságot érintő törekvése ellenére bármely okból kifolyólag adatvédelmi incidens következne be az Adatkezelő az incidens súlyosságának megfelelően haladéktalanul megteszi azokat az intézkedéseket, amelyeket a jogszabályok előírnak. 

 

    

- 16 - 

 

Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén annak súlyosságától függően (amennyiben az adatsértés az érintettre magas kockázattal jár) haladéktalanul értesíti az érintetteket és az előírt 72 órán belül megteszi a Hatóság részére szükséges tartalmú bejelentést is. 

 

 

  

                                             VI.    COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE 

 

Mi az a COOKIE/SÜTI?  

  

A COOKIE/SÜTI egy olyan kisméretű fájl, amelyeket a meglátogatott weboldalak tárolnak el az Ön számítógépen, okostelefonján, táblagépén (továbbiakban: készülékén) stb. Alkalmazásuk biztosítja, hogy a szolgáltató a felhasználó által elvárt tartalommal tudja megjeleníteni a weboldal tartalmát, (felhasználói élmény biztosítása) emellett a felhasználó böngészését hatékonyabbá tegyék, továbbá elősegítsék a felhasználó érdeklődési körének megfelelő tartalom megjelenítését, vagy pl. nyelvi beállítások, ill. audio és videó fájlok használatához (lejátszásához) is szükségesek. A sütik számtalan funkcióval és eltérő élettartammal rendelkeznek és nagyon sok fajtájuk ismert. 

  

Tekintettel az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C tv. (Ehtv.) 155. § (4) bekezdésére - „Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű - az adatkezelés céljára is kiterjedő - tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni”- amennyiben nem kívánja engedélyezni a sütik elhelyezését, akkor az Adatkezelő nem helyez el sütiket az Ön készülékén. A sütik korlátozása természetesen ugyanakkor azzal jár, hogy a webáruház tartalma nem az Ön által megjeleníteni kívánt tartalommal és formában, hanem ehhez képest csupán egyfajta „korlátozott módban” lesz elérhető, emellett bizonyos funkciók egyáltalán nem, vagy csak részben lesznek elérhetők. 

  

A sütik gyakran tárolják a weboldalakkal kapcsolatos beállításokat, mint az alapértelmezett nyelv vagy hely. A weboldalra visszalátogatva a böngésző elküldi az adott weboldallal kapcsolatos sütiket. Ez lehetővé teszi a weboldal számára, hogy személyre szabott információkat nyújtson. 

  

Alapértelmezés szerint a sütik adatgyűjtése és elküldése észrevétlen a felhasználó számára. Azonban lehetőség van a böngészőkben a beállítások módosítására, amelynek hatására jóváhagyható vagy elutasítható többek között a sütik tárolására, vagy a böngésző bezárásakor azok törlésére vonatkozó kérés. 

  

A SÜTIK kikapcsolása a következőképpen történik az alábbi böngészők esetén:  

  

Microsoft Internet Explorer  

  

 1. Válassza ki az ‘Eszközök’ menüpontot, majd az ‘Internetbeállítások’ parancsot

  

 1. Kattintson az ‘Adatvédelem’ fülre

  

 1. Válasszon ki egy szintet a sütik biztonsági szintjének beállításához, kezdve az Összes süti blokkolásától a Magas, Közepesen magas, Közepes (ajánlott szint), Alacsony és az Összes süti elfogadása közül.

  

 1. Részletesebb tájékoztatásért kattintson az alábbi linkek valamelyikére:

  

IE 9 -http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-to-manage-cookies-inInternetExplorer9  

  

IE 7/8 -http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies  

  

Google Chrome  

  

 1. Kattintson a Crome menüre és válassza ki a Beállítások’ menüpontot a böngésző eszköztárán

 

 1. Kattintson a ‘Speciális beállítások megjelenítése’ linkre

  

 1. Az ‘Adatvédelem’ részben kattintson a ‘Tartalombeállítások’ gombra

  

 1. Változtassa át a sütik beállítása részben ‘Az összes süti- és webhelyadat eltávolítását’

  

 1. Kattintson az ‘Ok’ gombra

  

 1. Kattintson a ‘Bezárás’ ikonra

  

Firefox  

  

 1. Válassza ki az ‘Eszközök’ menüpontot majd onnan a ‘Beállítások’ opciót

  

 1. Kattintson az ‘Adatvédelem’ panelre

  

 1. A ‘Sütik’ menüpont alatt törölje a ‘Sütik elfogadása webhelyekről’ opciót

  

Opera  

  

 1. Válassza ki ‘Eszközök’ menüpontot majd onnan a ‘Beállítások’ opciót

  

 1. Kattintson a ‘Haladó’ panelre majd ‘Sütik’-re

  

 1. Kattintson a Soha nem fogad el sütit’ lehetőségre

  

 1. Kattintson az ‘OK’ gombra

  

Safari  

  

 1. Kattintson az Eszközök gombra a menüsorban majd a ‘Beállításokra’

  

 1. Kattintson a ‘Biztonság’ panelre

  

 1. A ‘Sütik elfogadása’ részben kattintson a ‘Soha’ részre

  

 1. Kattintson az X-re a jobb felső sorban a menü bezárásához

 

Ahogy azt az Adatkezelő jelen Tájékoztató bevezetőjében már kiemelte, az adatkezelés szabályait rögzítő releváns jogszabályok mellett a Hatóság ajánlásait, tájékoztatóit is igyekszik a lehető legteljesebb mértékben figyelembe venni. Ennek megfelelően a 2016. július hónapban kiadott webáruházakra vonatkozó adatvédelmi követelményekről szóló tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően Adatkezelő azon felhasználók számára, akik a sütik szerepéről további, bővebb információhoz szeretnének jutni javasolja, hogy keressék fel a Hatóság által ajánlott Európai Interaktív Digitális Reklámszövetség http://www.youronlinechoices.com/hu/adatvedelem elérhetőség alatti weboldalát, ahol részletes és alapos tájékoztatót találnak a sütik szerepéről. 

 

Google Analytics alkalmazása: a webáruház használja ezt az ingyenesen elérhető rendszert, amely megmutatja a felhasználók honlapböngészési szokásait, ezen belül pl. azt, hogy a látogatók honnan kattintottak át, mennyi időt töltenek a weboldalon, illetve hogy földrajzilag hol találhatók. De megtudható az alkalmazásával, hogy a látogatók hogyan érik el a weboldalt, meghatározhatók a forgalmi források (melyik böngészőből), mikor lépnek be a látogatók, belépés után hová érkeznek, a honlapon melyik oldalon milyen a visszafordulási arány stb. Erről különböző statisztikák készülnek (ideértve az IP címeket is) A Google Analytics és rajta keresztül (weboldal bal alsó sarkán) a 

Google            adatvédelmi  szabályzata       is         elérhető           az        alábbi linken: https://www.google.hu/intl/hu_ALL/analytics/features/index.html 

 

 

 

Webáruházunk meglátogatásával, weboldalunk használatával a következő sütik kerülnek elhelyezésre az Ön készülékén az alábbiakban felsorolt célokból és időtartamig:  

 

 

Domain  

Név  

Lejárati idő  

Információ  

Milyen adathoz fér  hozzá  

.google.com 

CONSENT 

2038-01-

01 

Google – Elhelyezte és beágyazta a Google Térképet az oldalaiba. 

 Ország, Város, Megye, Cím, irányítószám 

mail.google.com 

GMAIL_IMP

2018-04-

14 

Ez egy működ elősegítő cookie 

 ést Weboldal kódjához 

.statcounter.com 

__cfduid 

2019-04- 13 

GetClick

Webstatisztikai

Személyes adat: név, cím, email 

 

 

 

eszköz, kattintások mérése 

cím, telefonszám 

.statcounter.com 

is_unique 

2023-04- 12 

GetClick

Webstatisztikai eszköz, kattintások mérése 

Személyes adat: név, cím, email cím, telefonszám 

accounts.google.com 

GAPS 

2020-04- 12 

Ez        egy  működést  elősegítő cookie 

  

mail.google.com 

GMAIL_IMP

2018-04-

14 

Ez is egy működést elősegítő cookie 

  

.google.com 

__utma 

2020-04- 12 

Google Analytics - A Google Analytics használja ezt a cookienevet 

 Személyes  adat: név, cím,  email cím,

telefonszám 

.google.com 

__utmb 

2018-04- 13 

Google Analytics - A Google Analytics használja ezt a cookienevet 

 Személyes  adat: név, cím,  email cím,

telefonszám 

.google.com 

__utmc 

  

Google Analytics - A Google Analytics használja ezt a cookienevet 

 Személyes  adat: név, cím,  email cím,

telefonszám 

.google.com 

__utmz 

2018-10- 12 

Google Analytics - A Google Analytics használja ezt a cookienevet 

 Személyes  adat: név, cím,  email cím,

telefonszám 

.google.com 

__utmt 

2018-04-

13 

Google Analytics - A Google Analytics használja ezt a cookienevet 

 Személyes  adat: név, cím,  email cím,

telefonszám 

https://www.elektroside.hu/

__utma 

2020-04- 12 

Google Analytics - A Google Analytics használja ezt a

cookienevet 

 Személyes  adat: név, cím,  email cím,

telefonszám 

https://www.elektroside.hu/

__utmb 

2018-04- 13 

Google Analytics - A Google Analytics használja ezt a cookienevet 

 Személyes  adat: név, cím,  email cím,

telefonszám 

 

.bolthely.hu 

__utmc 

  

Google Analytics - A Google Analytics 

Személyes adat: név, cím, email 

 

 

 

használja ezt a cookienevet 

cím, telefonszám 

.bolthely.hu 

__utmz 

2018-10- 12 

Google Analytics - A Google Analytics használja ezt a cookienevet 

Személyes adat: név, cím, email cím, telefonszám

.bolthely.hu 

__utmt 

2018-04- 13 

Google Analytics - A Google Analytics használja ezt a cookienevet 

Személyes adat: név, cím, email cím, telefonszám

.bolthely.hu 

__aku 

2028-04- 13 

Google Analytics - A Google Analytics használja ezt a cookienevet 

Személyes adat: név, cím, email cím, telefonszám

.bolthely.hu 

PHPSESSID 

  

Session – Ez egy munkamenet cookie. 

Weboldal PHP kódjaihoz 

 

 

  

                      VII.    ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS 

 

Adatkezelő az általa igénybevett adatfeldolgozókat, valamint adattovábbítás címzettjeit feltünteti a IV. pontban részletesen felsorolt adatkezelési tevékenységeinél. 

 

Adatkezelő személyes adatokat adatfeldolgozási és adattovábbítási célból a fizetési rendszert biztosító pénzügyi szolgáltatók, a csomagkiszállítást végző vállalkozások, a

tárhely/szerverszolgáltató, rendszergazdai        feladatokat        ellátó        szolgáltató és a

könyvelési/bérszámfejtési tevékenységet végző partnercég részére ad át. 

 

Az alábbiakban felsoroljuk az adatfeldolgozás, adattovábbítás során az Adatkezelő által tiszteletben tartott azon szabályok, amelyeket Adatkezelőként az adatfeldolgozóval is törekszik a lehető legteljesebb mértékben betartatni: 

 

 • Az adattovábbításra az érintett önkéntes hozzájárulása vagy jogszabály rendelkezése alapján kerül sor abban az esetben, ha az adattovábbítás jogalapja egyértelmű és az adattovábbítás címzettje, célja meghatározott.
 • Az adatfeldolgozással kapcsolatosan az adatfeldolgozónak adott utasításokat az Adatkezelő határozza meg, az adott utasítások jogszerűségéért is ő felel.
 • Az adatfeldolgozó a részére átadott személyes adatok tekintetében saját részre további adatfeldolgozást vagy adatkezelést nem végezhet.
 • Az adatfeldolgozó köteles betartani az Adatkezelő utasítását az adatfeldolgozásra átadott adatokra vonatkozóan.
 • Ennek megfelelően az adatfeldolgozó a részére átadott adatokat illetően önállóan érdemi döntést nem hozhat (pl. önálló döntése alapján nem törölheti az adatfeldolgozás céljából átadott személyes )
 • Az adatfeldolgozó további ún. al adatfeldolgozót csak az Adatkezelő előzetes írásbeli engedélye alapján vehet igénybe.
 • Amennyiben adatvédelmi incidens az adatfeldolgozónál következik be az adatfeldolgozó köteles azt indokolatlan késedelem nélkül jelenteni az Adatkezelőnek.

 

 

 • Adatkezelő az adattovábbítás és adatfeldolgozás során is maximálisan törekszik az Info tv. és a GDPR előírásinak, elveinek betartására.

 

 

 

 

 

                                                  VIII.    AZ ÉRINTETTEK JOGAI 

 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogait az Info tv. 14.-19. §-ai és 21. §-a, továbbá a GDPR III. fejezete 12-22 és 34. cikkei tartalmazzák. A Tájékoztatóban az érintettek jogait a mindkét jogszabályra figyelemmel foglaljuk össze: 

 

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy jogaik gyakorlására az Adatkezelő X. pontban feltüntetett elérhetőségeit használhatják. 

 

A GDPR szerinti általános szabályok: amelyek teljesítése érdekében az Adatkezelőnek meg kell tenni a szükséges intézkedéseket  

 

 • minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtani.
 • az információkat írásban vagy más módon ideértve az elektronikus utat is kell megadni.
 • az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták a személyazonosságát.
 • ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be a választ is elektronikus úton kell megadni kivéve, ha az érintett másképp kéri.
 • a tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül, a kérelem beérkezésétől egy hónapon belül kell megadni a 15 - 22 cikk szerinti kérelmek kapcsán hozott intézkedésekről és amely határidő szükség szerint amennyiben a kérelem összetett, ill. nagy számú kérelem érkezik az Adatkezelőhöz további két hónappal meghosszabbítható.
 • az Adatkezelőnek legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatni kell az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, ha nem tesz intézkedéseket a kérelme nyomán, ill. egyidejűleg arról hogy a Hatósághoz panaszt nyújthat be és bírósági jogorvoslattal is élhet.
 • a 13. 14 cikkek szerinti információkat, továbbá a 15. cikk és a 22 cikk között nevesített jogok esetén valamint a 34. cikk (tájékoztatás adatvédelmi incidensről) szerinti tájékoztatásokat díjmentesen kell megadni az érintett részére. Amennyiben az érintett kérelme ismétlődő jellegű vagy egyértelműen megalapozatlan (bizonyítása az Adatkezelő dolga) akkor az Adatkezelőnek joga van ésszerű összeg felszámítására.

 

Az egyes érintetti jogok:  

 

 tájékoztatáshoz való jog: GDPR 13. és 14. cikk 

  

Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét: 

 1. az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 2. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
 3. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 4. a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;

  

 

 1. adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 2. adott esetben annak tényét, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat,

 

továbbá ezen felül az Adatkezelőnek tájékoztatást kell adnia

 

 1. személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 2. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 3. a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (érintett önkéntes hozzájárulása különleges személyes adatok kezelésére a webáruház ilyen adatokat nem kér és nem kezel) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 4. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 5. a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

 

Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és a fentiekben említett minden releváns kiegészítő információról. 

  emellett tájékoztatási kötelezettség terheli az Adatkezelőt:  

 

 • az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól, és az elhárítására megtett intézkedésekről
 • az adattovábbítás esetén az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről
 • az adatfeldolgozó adatairól abban az esetben, ha adatfeldolgozót vett igénybe.

 

Adatkezelő az elutasított kérelmekről a Hatóságot a tárgyévet követő év január 31.-ig értesíti. A tájékoztatáshoz való jog írásban a Tájékoztató IX. pontjában (az Adatkezelő elérhetőségei) rögzített elérhetőségeken keresztül gyakorolható.  

 

 személyes adatokhoz való hozzáférési jog: GDPR 15 cikk 

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

  o az adatkezelés céljai, o az érintett személyes adatok kategóriái, 

  

                                                                                                      - 22 -                                                  

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket, 

 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontja,
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

  

 helyesbítéshez való jog: GDPR 16 cikk 

  

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Amennyiben a helyesbítéshez szükséges adatok az Adatkezelő rendelkezésére állnak akkor az adatok helyesbítését az adatkezelő automatikusan külön erre irányuló kérelem nélkül is elvégzi.  

 

 törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”): GDPR 17. cikk 

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

 

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

  

Ugyanakkor a törléshez (elfeledtetéshez) való jog nem abszolút, tehát nem alkalmazható, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

  

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásacéljából,  o a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, 

 

  

                                                                                                      - 23 -                                                  

 

a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, 

 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

 adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog: GDPR 18. cikk 

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

  

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Amennyiben az érintett adatai korlátozás alá kerültek az Adatkezelő a korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintetteket.

 

 adathordozhatósághoz való jog: GDPR 20 cikk 

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek az adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul és automatizált módon történik. 

  

Ugyanakkor ezen jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot, és nem érintheti hátrányosan mások jogait és kötelezettségeit. 

 

 tiltakozáshoz való jog: GDPR 21. cikk 

  

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az alábbiakon alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is: 

 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

  

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

  

- 24 - 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

  

   automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:  GDPR 22. cikk 

  

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez a jogosultság nem alkalmazható abban az esetben, ha a döntés: 

  

 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

  

A GDPR értelmében „profilalkotásnak” minősül a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják. 

 

 

  

 1. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 

 

Az Info tv. előírásai alapján az érintett tiltakozása esetén az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

  

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

  

 

Ha az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a hivatkozott határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. 

 

Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, az értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja. 

Ha az adatkezelő az értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva -

25 -                                                   

álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az

érintettet is perbe hívhatja. 

  

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. 

 

A GDPR rendelkezései alapján, amennyiben az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett 1522 cikkeken alapuló kérelme nyomán késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.  

  

 • bírósági jogérvényesítés:  

  

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint azokban az esetekben, amikor az érintett tiltakozhat a személyes adatának kezelése ellen, az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

 

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. 

 

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi. 

  

 • kártérítés és sérelemdíj:  

  

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. 

  

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. 

  

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. 

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 

  

A fenti jogorvoslati lehetőségeken túlmenően az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulhat, melynek feladata a személyes adatok védelméhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése. 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon:           +36 (1) 391-1400 

Fax:                 +36 (1) 391-1410 

E-mail:            ugyfelszolgalat@naih.hu 

URL:               http://naih.hu 

 

- 26 - 

Tájékoztató     az        érintetti           jogok   gyakorlásához            kapcsolódó     panaszok         vizsgálatáról: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html  

 

 

  

 1. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS A TÁJÉKOZTATÓVAL KAPCSOLATOS SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK

 

ADATKEZELŐ:  

  

CÉGNÉV: Sky Side Trade Korlátolt Felelősségű Társaság

CÉGJEGYZÉKSZÁM: Cg.  

:01-09-386086

  

SZÉKHELY: 1211 Budapest, Kiss János altábornagy u. 63. 3/39.  

  

ADÓSZÁM: 29300574-2-43

EMAIL CÍM: info@elektroside.hu  

  

TELEFONSZÁM: 06-20-3289158  

  

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ:  NÉV: Sváb Kovácsné Márton Andrea  

  

TELEFONSZÁM: 06-20-3289158  

  

EMAIL CÍM: info@elektroside.hu  

 

 

 

 

  

JELEN TÁJÉKOZTATÓ SZERZŐI JOGI MŰNEK MINŐSÜL, AMELY UTÁN A SZERZŐI JOGI VÉDELEM KIZÁRÓLAG A TÁJÉKOZTATÓ KÉSZÍTŐIT  

ILLETI  MEG.        ENNEK      MEGFELELŐEN  TILOS      A     TÁJÉKOZTATÓ  

KÉSZÍTŐINEK     KIFEJEZETT ÍRÁSOS HOZZÁJÁRULÁSA     HIÁNYÁBAN

JELEN TÁJÉKOZTATÓ TARTALMÁT AKÁRCSAK RÉSZBEN IS HARMADIK SZEMÉLY RÉSZÉRE       LEMÁSOLNI,       ÁTDOLGOZNI,       MINTAKÉNT,

SABLONKÉNT FELHASZNÁLNI, ÉRTÉKESÍTENI, VAGY – IDE NEM ÉRTVE A SZERZŐI      JOGRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN      MEGHATÁROZOTT

FELTÉTELEK SZERINTI SZABAD FELHASZNÁLÁS ESETEIT – BÁRMILYEN

EGYÉB MÓDON FELHASZNÁLNI (TOVÁBBIAKBAN: ENGEDÉLY NÉLKÜLI FELHASZNÁLÁS). AZ ENGEDÉLY NÉLKÜLI FELHASZNÁLÁS KÖRÉBE

TARTOZÓ MAGATARTÁST MEGVALÓSÍTÓ SZEMÉLY TUDOMÁSSAL BÍR

ARRÓL, HOGY EMIATT A SZERZŐI JOGI JOGOSULTAK A POLGÁRI JOG SZABÁLYAI SZERINT KÁRTÉRÍTÉSI KÖVETELÉSSEL FOGNAK ÉLNI VELE SZEMBEN.  

 

 

- 27 - 

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat


A Sky Side Trade Korlátolt Felelősségű Társaság (1211 Budapest, Kis János altábornagy utca 63. 3. em.
  mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. DM leveleinek ügyfélköréhez eljuttatása jogszerű és megfelel különösen az alábbi, vonatkozó reklám- és adatvédelmi jogszabályi előírásoknak:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • 1992. évi LXIII. "Személyes adatok védelméről" szóló törvény
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

az alábbi törvények értelmében szeretnénk tájékoztatni, hogy megrendelésével, mint ügyfelünk hozzájárul, hogy személyes adatait (név, lakcím, telefonszám, fax, e-mail) a Sky Side Trade Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatkezelő az adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően áruküldő tevékenységéhez, ajánlati listák és vásárlási ajánlatok megküldéséhez tárolja,batreplus2000@gmail.com kezelje, illetve felhasználja. Adatszolgáltatása önkéntes. Adatait nyilvántartásunkban 5 évig kezeljük. Amennyiben adataiban változás állna be, kérjük jelezze számunkra!

A Sky Side Trade Korlátolt Felelősségű Társaság, által gyűjtött személyes adatok kezeléséről Ön bármikor tájékoztatást kérhet: Vevőszolgálatunkon, , valamint adatai törlését vagy helyesbítését is itt kérheti, illetve tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH 75705

 

Ön a főoldalon,Profil menüben törölheti személyes adatait.

https://www.elektroside.hu/shop_login.php

 

Vásárlási tudnivalók
Vásárlási tudnivalók

Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók:

1. rendelni honlapunkról regisztráció után tud a regisztráció azért szükséges, hogy fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot.
2. a vásárolni kívánt terméket kosárba helyezi és rendelését leadva felénk, melynek fogadásáról válasz emailt küldünk mely tartalmazza a szállítás várható idejét. 
3.A szállítás várható ideje egyeztetett időpontban, a raktár készlet függvényében
- a terméket a vásárlóval egyeztetett időpontban futárszolgálat szállítja le, a számlával és érvényes garanciával egyetemben. A fizetés készpénzben történik az áru átadásával egyidejűleg,illetve díjbekérő alapján előre utalással.

.4.Belépés után megjelenik egy Személyes adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani.5. Rendelése fizetési kötelezettséggel jár.Bármilyen kérdése van állunk rendelkezésére a megadott email címen és telefonszámon

Elállási/Felmondási tájékoztató

Panaszügyintézés:


Cégnév:


Sky Side Trade Korlátolt Felelősségű Társaság


Cím:


1211 Budapest, Kis János altábornagy utca 63. 3. em 9


Tel.:


06-20-328- 91-58, 06-20-952-04-58


E-mail címe:


info@elektroside.hu


Weboldal címe:


www.elektroside.hu

Adószám:

29300574-2-43

Cégjegyzékszám:


 

01-09-386086

 


Bankszámlaszám:  


11742252-25549612-00000000
   


Termék visszaküldési cím.  Sky Side Trade Korlátolt Felelősségű Társaság   2314  Halásztelek  Neumann János u 6/a


  1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethezElállási/Felmondási minta: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/4375 

Elállási/Felmondási mintatájékoztató

 

Elállási/Felmondási jog

 

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

 

Az elállási/felmondási határidő az (1....) .

 

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: (2...). Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. (3....)

 

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
Cégünk, céges vásárlásnál,nem fogad el elállási jogot.

 

Az elállás/felmondás joghatásai

 

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. (4.....)

 

(5 ....)

 

(6 ....)

 

 

 

Útmutató az elállási/felmondási mintatájékoztató kitöltéséhez:

 

(1.....) Illessze be a következő idézőjelbe tett szövegek egyikét:  1. a)szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: „a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le”;

 

  1. b)termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.”;

 

  1. c)több termék szolgáltatásakor: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.”;

 

  1. d)több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: „amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.”; e) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.”(2.....) Illessze be vállalkozása nevét, postai címét, és – ha van – telefonszámát, telefax-számát és elektronikus levelezési címét.

 

(3.....) Ha Ön lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy elektronikusan az Ön weboldalán töltse ki és nyújtsa be elállási/felmondási nyilatkozatát, illessze be a következő szöveget: „Ön internetes oldalunkon is [beillesztendő az internetes cím] kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.”

 

(4.....) Termék adásvételére irányuló szerződés esetében, ha Ön nem ajánlotta fel, hogy a terméket elállás esetén visszafuvarozza, illessze be a következő szöveget: „A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.”

 

(5.....) Ha a fogyasztó a szerződés alapján terméket vett át  1. a)az alábbiak közül illessze be a megfelelőt:– „A terméket visszafuvarozzuk Öntől.”, vagy

 

– „Ön köteles számunkra vagy .... [illessze be a termék átvételére Ön által feljogosított személy nevét és postai címét, ha van ilyen személy] számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.”;

 

és  1. b)illessze be a megfelelőt:

 

  1. ba)„A termék visszaküldésének költségeit mi viseljük.”, vagy

 

  1. bb)„A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.”, vagy

 

  1. bc)Távollévők között kötött szerződés esetében,ha Ön nem ajánlja fel a termék visszaküldési költségének viselését, és a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel: „A termék visszaküldésének közvetlen költségét – azaz... [illessze be az összeget] fuvarozási költséget – Ön viseli.”; vagy ha a termék visszaküldésének költségét ésszerűen nem lehet előre kiszámítani: „A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. E költségek legmagasabb becsült összege... [illessze be az összeget].”, vagy

 

  1. bd)Ha üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetében a terméket a szerződés megkötésekor a fogyasztó otthonába fuvarozták és a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel: „A terméket saját költségünkön magunk fuvarozzuk vissza.”;és  1. c)illessze be az alábbiakat: „Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.”(6.....) A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében az alábbi szöveget illessze be: „Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.”

Jótállás,szavatosság

 Jótállási tájékoztató


Jótállásról, Kellék-és Termékszavatosságról szóló tájékoztatás


Cégünk és a fogyasztó között megkötött szerződésekre Jótállási és
Szavatossági (kellék- és termékszavatosság) kötelezettség áll fent, melyre a 2013. évi V. törvény a Polgári
Törvénykönyvről, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2013. (IX.22.)
Kormányrendelet megfelelő rendelkezései vonatkoznak. Ugyanazon hiba miatt jótállási és kellékszavatossági igény,
illetve jótállási és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.


Jótállás


Amennyiben Cégünk a szerződés megkötésekor a teljesítésre (termékek szolgáltatása) jótállási kötelezettséget vállal
vagy jogszabályi előírás alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt helytállni tartozik az értékesített
termékekért. Ebben az esetben Cégünk a helytállási kötelezettség alól akkor mentesülhet, ha bizonyítja, hogy a hiba
oka a teljesítés után keletkezett, vagyis a hiba a nem rendeltetésszerű használat következménye.


Kötelező jótállás


A kötelező jótállást Cégünk és a fogyasztók között a 151/2013. Kormányrendelet határozza meg. Ez tartalmazza a
kötelező jótállás alá tartozó termékek körét és a jótállás kötelező határidejét, amely 1 év.


Vállalt Jótállás


Vállalt jótállás esetén a Cégünk által meghatározott termékek értékesítésekor a jótállási jegyen feltüntetett
jótállási idő az irányadó. Vállalt jótállás alapján a jótállásra vonatkozó feltételeket a jótállási jegyen közöljük.


Jótállási jogok


Jótállás alapján a fogyasztót ugyanazon jogok illetik meg, mint Kellékszavatosság esetén. A 
fogyasztót
 a jótállásból fakadó jogok a Szavatossági jogosultságoktól függetlenül is
megilletik. A nem fogyasztókra vonatkozó jótállási jogokat és feltételeket külön jótállási feltételek tartalmazzák.


Kellékszavatosság


A fogyasztó a cégünkkel szemben hibás teljesítés esetén
kellékszavatossági igény érvényesíthető a Polgári Törvénykönyv alapján. Ennek során szavatossági jogok választhatóak
az arányosság elvét követve Ön-választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kijavítást vagy
kicserélést kérhet, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy Cégünk/Vállalkozás számára
más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Amennyiben a kijavítást vagy kicserélést nem
kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás
költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az
indokolt volt, vagy arra a Cégünk/vállalkozás adott okot. Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de
nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk figyelmét, hogy a
szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.


Kellékszavatossági igény érvényesítése fogyasztó esetén


Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítéstől számított hat hónapon belül
a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a
terméket, illetve a szolgáltatást a Sky Side Trade Korlátolt Felelősségű Társaság nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte
után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is meg volt.
Termékszavatosság Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az kellékszavatosság pontban
meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.


Fogyasztói termékszavatossági igény


Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.


Milyen esetben minősül a termék hibásnak?


A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig,
ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.


Fogyasztói termékszavatossági igény érvényesítésének határideje


Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül
érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.


Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?


 


Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék
hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.


A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?


A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt
  felismerhető vagy

 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.


A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon
hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.
Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre
vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.


Fogyasztói Panaszkezelés: Cégünkkel vagy az általa értékesített termékekkel
szemben megtehető fogyasztói panaszok személyesen, elektronikusan
vagy telefonon keresztül tehetők meg: 


Jótállásról, Kellék-és Termékszavatosságról szóló tájékoztatás


Cégünk és a fogyasztó között megkötött szerződésekre Jótállási és
Szavatossági (kellék- és termékszavatosság) kötelezettség áll fent, melyre a 2013. évi V. törvény a Polgári
Törvénykönyvről, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2013. (IX.22.)
Kormányrendelet megfelelő rendelkezései vonatkoznak. Ugyanazon hiba miatt jótállási és kellékszavatossági igény,
illetve jótállási és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.


Fogyasztói termékszavatossági igény


Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.


Milyen esetben minősül a termék hibásnak?


A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig,
ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.


Fogyasztói termékszavatossági igény érvényesítésének határideje


Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül
érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.


Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?


Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék
hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.


 


Fogyasztói Panaszkezelés: Cégünkkel vagy az általa értékesített termékekkel szemben
megtehető fogyasztói panaszok személyesen, elektronikusan vagy telefonon keresztül tehetők meg:


  A fogyasztói panaszkezelés során a szóbeli panaszt Cégünk azonnal megvizsgálja amennyiben annak kivizsgálása
lehetséges, és a panasz jellegére tekintettel szükség szerint orvosolja azt. Amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása
nem lehetséges továbbá a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, úgy Cégünk a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel
és azt szóbeli személyes panasztétel esetén azonnal átadja a fogyasztónak. Egyéb
panasztételi mód esetében cégünk harminc (30) napon belül érdemi válaszát közli a fogyasztóval. Amennyiben
a fogyasztó panaszát cégünk elutasítja, úgy a fogyasztót tájékoztatja, hogy a
panasza jellege szerint, mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti.


Békéltető Testületi Eljárás Igénybevétele: Cégünk és a fogyasztó között
fennálló fogyasztói jogvita (adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás
ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi vagy szolgáltatási szerződés
hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás
minőségével összefüggő vitás ügy) esetén a fogyasztónak lehetősége van egy a fogyasztói jogviták alternatív
vitarendezési eljárás keretében történő rendezésével foglalkozó nyilvántartásba vett szervezethez, Békéltető
Testülethez fordulni. A Békéltető Testületi eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető
testület illetékes. Amennyiben a fogyasztó nem rendelkezik belföldön
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, úgy cégünk székhelye szerinti illetékességgel rendelkező Békéltető Testülethez
fordulhat fogyasztói jogvitájával. Valamennyi Békéltető Testület székhelyének, telefonos elérhetőségének, internetes
elérhetőségének és levelezési címének elérhetősége az alábbi linken
megtalálható:http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

JÓTÁLLÁS 2021.01.01-től
A kínált termékekre fogyasztóknak az átadástól számított

10 000-100 000 forintig: 1 év
100 000-250 000 forintig: 2 év
250 000 forint felett: 3 év.
 jótállási idő vonatkozik.

Céges vásárlásnál 1 év garanciát vállalunk..( Fogyasztó csak természetes személy (ember) lehet, ő is csak akkor, ha nem szakmája vagy önálló foglalkozása körében jár
el.(Cég nem fogyasztó)


Abban az esetben ha a gyártó nem mellékel jótállási jegyet a termék mellé, a továbbiakban a fizetésnél kapott számla és cégünk által kiállított garanciajegy lesz
érvényes. 
Figyelem!A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét,
amennyiben a számla rendelkezésre áll,  üzletünk kötelessége kifogásával foglalkozni. Garanciális ügyeket a Sky Side Trade Korlátolt Felelősségű Társaság. intézi..
Garanciális ügyekben
keresse ügyfélszolgálatunkat. (info@elektroside.hu  vagy a +36 20 9520458 telefonszámot) A termék visszaküldése a vevőt terheli Garanciális javítások 10 naptól-15
napíg terjednek. Amennyivel ettől eltérünk a fogyasztót telefonon vagy emailben értesítjük.Garancia: Minden termékünk EU szabványnak megfelel,CE jelöléssel rendelkezik.Minden termékünket HIVATALOS MÁRKASZERVIZ JAVÍT.

GARANCIÁLIS ÜGYINTÉZÉS RAJTUNK KERESZTÜL INTÉZHETŐ.

(Kijavítás esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amíg a fogyasztó a cikket nem használta)

Fogyasztóknak a vételárat visszautaljuk abban az esetben, 

ha az első javítás során kiderül, hogy a cikk nem javítható, és a fogyasztó másként nem rendelkezik;
ha a jótállási időtartam alatt a cikk három javítás után ismét meghibásodik, és a fogyasztó eltérően nem rendelkezik; valamint, ha a fogyasztó nem igényli a vételár
leszállítását, és nem kíván javítást;
ha a kijavításra az igény közlésétől számított 30 napig nem kerül sor.


A SZÁMLÁN SZEREPEL A TERMÉKEK GYÁRISZÁMA.KÉRJÜK A SZÁMLÁT,VAGY A RENDELÉSSZÁMOT ŐRIZZE MEG,VAGY MENTSE EL E MAIL FIÓKJÁBA.
GARANCIÁLIS ÜGYYINTÉZÉSNÉL HA A SZÁMLA VAGY GARANCIAJEGY ELVESZIK,RENDELÉSSZÁM ALAPJÁN IS GARANCIÁLIS ÜGYÉT FOGADJUK,INTÉZZÜK.

Figyelem! A hdd meghibásodásából bekövetkező adatvesztésért nem vállalunk felelősséget! Az adatmentésről minden esetben a vásárló köteles gondoskodni! A
garancia nem érvényes abban az esetben, ha az adott termék a felhasználó hardver- és szoftverkörnyezetében nem működik (nem kompatibilis), de az szervizünk
tesztje alapján rendeltetésszerűen működik.Online vitarendezés
Garancia
JÓTÁLLÁS 2021.01.01-től
A kínált termékekre fogyasztóknak az átadástól számított

10 000-100 000 forintig: 1 év
100 000-250 000 forintig: 2 év
250 000 forint felett: 3 év.
 jótállási idő vonatkozik.

Céges vásárlásnál 1 év garanciát vállalunk..( Fogyasztó csak természetes személy (ember) lehet, ő is csak akkor, ha nem szakmája vagy önálló foglalkozása körében jár
el.(Cég nem fogyasztó)


Abban az esetben ha a gyártó nem mellékel jótállási jegyet a termék mellé, a továbbiakban a fizetésnél kapott számla és cégünk által kiállított garanciajegy lesz
érvényes. 
Figyelem!A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét,
amennyiben a számla rendelkezésre áll,  üzletünk kötelessége kifogásával foglalkozni. Garanciális ügyeket a Sky Side Trade Korlátolt Felelősségű Társaság. intézi..
Garanciális ügyekben
keresse ügyfélszolgálatunkat. (info@elektroside.hu  vagy a +36 20 9520458 telefonszámot) A termék visszaküldése a vevőt terheli Garanciális javítások 10 naptól-15
napíg terjednek. Amennyivel ettől eltérünk a fogyasztót telefonon vagy emailben értesítjük.Garancia: Minden termékünk EU szabványnak megfelel,CE jelöléssel rendelkezik.Minden termékünket HIVATALOS MÁRKASZERVIZ JAVÍT.

GARANCIÁLIS ÜGYINTÉZÉS RAJTUNK KERESZTÜL INTÉZHETŐ.

(Kijavítás esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amíg a fogyasztó a cikket nem használta)

Fogyasztóknak a vételárat visszautaljuk abban az esetben, 

ha az első javítás során kiderül, hogy a cikk nem javítható, és a fogyasztó másként nem rendelkezik;
ha a jótállási időtartam alatt a cikk három javítás után ismét meghibásodik, és a fogyasztó eltérően nem rendelkezik; valamint, ha a fogyasztó nem igényli a vételár
leszállítását, és nem kíván javítást;
ha a kijavításra az igény közlésétől számított 30 napig nem kerül sor.


A SZÁMLÁN SZEREPEL A TERMÉKEK GYÁRISZÁMA.KÉRJÜK A SZÁMLÁT,VAGY A RENDELÉSSZÁMOT ŐRIZZE MEG,VAGY MENTSE EL E MAIL FIÓKJÁBA.
GARANCIÁLIS ÜGYYINTÉZÉSNÉL HA A SZÁMLA VAGY GARANCIAJEGY ELVESZIK,RENDELÉSSZÁM ALAPJÁN IS GARANCIÁLIS ÜGYÉT FOGADJUK,INTÉZZÜK.

Figyelem! A hdd meghibásodásából bekövetkező adatvesztésért nem vállalunk felelősséget! Az adatmentésről minden esetben a vásárló köteles gondoskodni! A
garancia nem érvényes abban az esetben, ha az adott termék a felhasználó hardver- és szoftverkörnyezetében nem működik (nem kompatibilis), de az szervizünk
tesztje alapján rendeltetésszerűen működik.
Termék visszaküldési cím.  Sky Side Trade Korlátolt Felelősségű Társaság   2314  Halásztelek  Neumann János u 6/a